Reference: 567/1977/2

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SCICLUNA STELLA vs GRECH CARMELO PRO ET NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI, META GHANDHA SSIR BIX-XORTI JEW BL-ASSENJAZZJONI - DIVIZJONI, PRINCIPJI GENERALI TA` KIF GHANDHA SSIR
Summary
F'actio communi dividendo ossija f'divizjoni ta' assi komuni kull sehem ghandu jkun maghmul talmentli jkun jikkomprendi l-istess kwantita` ta' beni immobbli (jew mobili), jeddijiet jew krediti ta' l-istess xorta u ta' l-istess valur u kull wiehed mill-komproprjetarji ghandu jedd jiehu s-sehem tieghu tal-beni in natura.

Konformement ghall-principji tad-dritt kif stabbilit fl-Artikolu 510(1)tal-Kodici Civili, l-ishma jigu mtellghin bix-xorti. Huwa biss bl-akkordju unanimu tal-kondividendiilli l-assenjazzjoni hi possibbli. Mill-kumplament id-disposizzjoni tas-sortegg tal-kwoti ugwali mhijiex fakoltativa imma imperattiva.

Issa hu minnu, u hekk tista' tghid hi l-prattika kostanti tal-Qrati, illi f'divizjoni l-ispejjez tal-kawza jigu sopportati bejn il-kontendenti fil-proporzjon ta' l-interess rispettiv. Jezistu pero` eccezzjonijiet ghal din ir-regola. In fatti jista' jkunhemm eccezzjoni meta l-proceduri gudizzjarji li jkun wasslu ghad-divizjoni jkunu rizultat ta' l-opposizzjoni ta' wiehed mill-kondividendi bl-opposizzjoni ta' l-ohrajn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info