Reference: 1627/1994/1

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SCICLUNA JOSEPH ET vs SULTANA ALFRED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, NUQQAS TA` TALBA GHALL-LIKWIDAZZJONI TA` DANNI MA GGIBX IN-NULLITA` - CITAZZJONI, NUQQAS TA` TALBA GHAX-XOLJIMENT TA` APPALT - KAZ FORTUWITU, ELEMENTI TA` - KAZ FORTUWITU, EVITABILITA` TA` - KAZ FORTUWITU, PREVEDIBILITA` TA`
Summary
In-natura u l-indoli ta' l-azzjoni jigu dezunti mit-termini ta' l-att li bih jinbdew il-proceduri.Meta t-talbiet jikkonsistu f'talba dikjaratorja ta' responsabilita ghall-ezekuzzjoni difettuza ta' l-appalt u talba konsegwenzjali ghad-danni, ma hemm xejn barra mil-logika u r-raguni guridika tat-talbiet, u allura ma kienx di rigore necessitat illi tingieb 'il quddiem talba ad hoc ghall-likwidazzjoni tad-danni.

Lanqas ma kien mehtieg illi ssir domanda partikolari u ad hoc ghax-xoljiment ta' l-appalt. Il-kaz hawnhekk ma jitrattax minn appalt in korso izda minn sitwazzjoni fejn l-ezekuzzjoni ta' l-appalt gja giet finalizzata. Allura huwa nkoncepibbli illi jintalab ix-xoljiment ta' obbligazzjoni gja kompjuta u terminata. L-Artikolu 1069 (1) tal-Kodici Civili jiccentra meta l-obbligazzjoni ma tkunx ghadha giet esegwita.

Ma hemmx kaz fortuwitu meta jkun hemm il-fatt posittiv jew negattiv tal-bniedem.

Meta minn naha l-ohra jkun hemm vjolazzjoni ta' dmir, u ommissjoni volontarja ta' diligenza li minhabba fiha ma jigux previsti l-konsegwenzi tal-azzjoni jew ommissjoniproprja u b'hekk jigi vjolat id-dritt ta' haddiehor, minghajr ma wiehed ikun irid u anki minghajr wiehed ma jinduna, allura ma jkunx hemm lok ghal kaz fortuwitu, izda l-kolpa u l-kwazi-delitt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info