Reference: 196/1998/1

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
GALEA GIACCHINO SIVE JACK vs FARRUGIA SUOR MANSUETA FIS-SEKLU CARMELA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SUCCESSJONI, MEMBRI TA` ORDNIJIET RELIGJUZI JEW TA` XIRKIET RELIGJUZI TA` REGOLARI
Summary
14. L-artikolu 611 tal-Kap. 16 jiddisponi kif gej:-

"611 (1) Il-membri ta' ordnijiet religjuzi, jew ta' xirkiet religjuzi ta' regolari ma jistghux, wara li jkunu hadu l-voti tal-professjoni jew xirka religjuza, jiddisponu b'testment.

(2) Lanqas ma jistghu dawk il-persuni jircievu b'testment, hlief xi vitalizju zghir, bla hsara ta' kull projbizzjoni ohra stabbilita mir-regoli ta' l-ordni jew tax-xirka li jkunu fihom.

(3) Kemm il-darba dawk il-persuni jigu mahlulin skond il-ligi mill-voti taghhom, huma jergghu jakkwistaw il-kapacita` li jircievu b'testment, kif ukoll lijiddisponu mill-beni li jkunu akkwistaw wara, u kull disposizzjoni maghmula favur persuna li fi zmien il-mewt tat-testatur kienet membru ta' ordni religjuz jew ta' xirka religjuza ta' regolari ghandhatibqa' sospiza sakemm dik il-persuna jew tigi mahlula mill-voti taghha kif imsemmi qabel jew tmut filwaqt li tkun ghadha membru ta' dik l-ordni jew xirka, u ghandha tkun bla ebda effett jekk il-persuna, li tkun saret favur taghha, tmut filwaqt li tkun ghadha membru bhal dak."

Mhux bizzejjedli tistrieh fuq il-fatt wahdu li persuna tkun dahlet f'ordni religjuza imma jinhtieg wkoll li jirrizulta li tkun hadet il-voti tal-professjoni jew xirka religjuza li tkun biex wiehed ikun jista' jghidu jiddecieda ezattament tapplikax jew le l-projbizzjoni komminata mil-ligi civili taghna. Tajjeb ukoll li jigi rilevat li skond il-ligi kanonika minn dak li jemergi mill-atti l-voti li jittiehdu minn dawk li jissiehbu fl-ordnijiet religjuzi m'humiex kollha ta' l-istess portata ghax fil-fatt jirrizulta li hemm dawk li jissejhu voti semplici u dawk li jissejhu voti solenni, u li huma dawn ta' l-ahhar li jwasslu biex l-imxierek jirrinunzja formalment mid-dritt civili li jircievi beni.

Tridissir, u tinzamm allura, distinzjoni bejn dik li hija l-amministrazzjoni tal-proprjeta` u d-dritt li wiehed jiddisponi minnha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info