Reference: 1364/1991/1

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CAMILLERI ANDREW vs SAYLES DANIEL EDWIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, AKKWIEXXENZA DA PARTI TAX-XERREJ - BEJGH, DISTINZJONI BEJN DIFETT U KWALITA` - BEJGH, KWALITA` PATTUWITA RIMEDJU DISPONIBBLI - BEJGH, KWALITA` PATTUWITA TISTA` TITQAJJEM PER VIA DI ECCEZZIONE - BEJGH, MHUX TAL-KWALITA` PATTUWITA - META X-XERREJ IZOMM L-OGGETT MIBJUGH - CITAZZJONI, META T-TALBIET MA JIGUX NUMERATI
Summary
Mhux l-inosservanzi kollha voluti jew imposti mil-ligi ghall-awtenticita` ta' l-att tac-citazzjoni jikkostitwixxu nullita` ta' l-att promotur tal-gudizzju. In-nuqqas ta' enumerar tat-talbiet fic-citazzjoni ma ggibx l-invalidita` ta' l-att;

Id-dritt rizervat mil-ligi lill-kompratur bl-Artikolu 1390 tal-Kodici Civili jista' jigi ezercitat "per via di eccezione".

Issa l-Artikolu 1390 citat mill-konvenut jipprovdi illi "jekk il-haga li l-bejjiegh igib biex jikkunsinna ma tkunx tal-kwalita` miftehma, jew ma tkunx bhal kampjun li fuqu l-bejgh ikun sar, ix-xerrej jista' jaghzel jew lijirrifjuta l-haga u jitlob id-danni, jew li jircievi l-haga bi prezz anqas fuq stima ta' periti";

Huwa desumibbli minn dan il-provvediment illi r-rimedju akkordat mil-ligi lill-konvenut-xerrejkien wiehed duplici. Jew li jirrexindi l-ftehim minhabba inadempjenza ta' l-atturi-vendituri u jitlob id-danni, jew li jzomm l-oggetti lilu konsenjati imma jesigi riduzzjoni fil-prezz. F'din it-tieni ipotesi l-ftehim jibqa' jissussisti pero` l-kompratur ikollu dritt jigi kompensat minhabba inadempjenza kontrattwali tal-venditur;

L-accettazzjoni da parti tax-xerrej ta' oggetti li ma jkunuxskond il-ftehim ghandha titqies bhala akkwiexxenza ghall-prestazzjoni inezatta. Ghalhekk ma jispettax iktar lix-xerrej ir-rikors ghar-rimedji kontra l-inadempjiment.

Oggett tal-kwalita` differenti ma jippresupponix necessarjament imperfezzjoni tal-istess oggett. Fin-nuqqas tal-kwalitajiet miftehma, fil-fatt il-haga hija differenti minn dik miftehma imma tali gudizzju jipprexxindi kjaramentminn dak relattivi ghall-integrita` u adegwatezza tal-oggett in relazzjoni ghall-funzjoni tipika tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info