Referenza: 1456/2002

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/06/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
BUGEJA EMANUEL vs BUGEJA MARY ROSE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATTI GUDIZZJALI, HTIEGA TA` ITTRA UFFICJALI JEW PROTEST QABEL LI TIPPRECEDI ATTI GUDIZZJARJI LI JIBDEW PROCEDIMENTI KONTRA L-GVERN ECC - KOMPETENZA, PRIM` AWLA TAL-QORTI CIVILI - INTERPRETAZZJONI TA` LIGIJIET PENALI
Fil-Qosor
L-artikolu 460 tal-Kap 12 jipprovdi li ebda azzjoni mehuda kontra l-Gvern jew awtorita' ma tista' tinbeda jew tissokta jekk kemm-il darba ma jkunu ghaddew minn tal-anqas ghaxart ijiem minn mindu l-Gvern jew awtorita' jkunu gew notifikati b'att gudizzjarju li jinterpellahom jaghmlu (jew ma jaghmlux)dak li l-attur iressaq bhala pretensjoni fl-azzjoni tieghu. Din ir-regola ma tapplikax fil-proceduri msemmija b'mod tassattiv fis-sub-artikolu (2) tal-imsemmi artikolu 460;

L-imsemmi artikoluhuwa privilegg procedurali moghti lill-Gvern f'kawzi li fihom ikun imharrek u gie mfisser bhala regola ta' ordni pubbliku, u japplika ghal kull ghamla ta' att gudizzjarju li bih jinbdew procedimentikontra l-Gvern. Ghalkemm iddahhal fis-sistema procedurali Malti bl-Att VII tal-1981, rega' gie mibdul xi ftit bil-bidliet li sehhew bl-Att XXIV tal-1995, izda mhux b'mod radikali;

L-imsemmiprivilegg, jekk ma jitharisx, iwassal ghan-nullita' tal-azzjoni li tkun ittiehdet bi ksur tieghu. Din in-nullita' tqieset bhala wahda assoluta u li tista' titqajjem mill-Qorti ex ufficio.

Hemmgurisprudenza li ssostni li minhabba l-kliem uzat fl-artikolu in kwistjoni, in-nullita' li jgib in-nuqqas ta' harsien tal-procedura li ghandha ssir qabel ma jingieb 'il quddiem l-att tac-citazzjoni hija wahda assoluta li mhix sanabbli tal-procediment kollu mhux biss fil-konfront tal-Gvern imharrekimma wkoll, jekk ikun il-kaz, fil-konfront tal-imharrkin l-ohrajn ukoll, anke jekk dawn ma jistghuxminn jeddhom jinvokaw dak il-privilegg f'isimhom.

Il-Qorti hawnhekk irriteniet li tali privilegg huwa biss disponibbli lill-Gvern u lill-Awtoritajiet hemm indikati, u certament huwa fic-cirkostanzi applikabbli ghall-konvenuti kollha li ressqu din l-eccezzjoni, u ladarba l-istess citazzjoni fil-konfront tal-istess ma gietx preceduta b'ittra ufficjali jew protest kif tassativament sancit fl-artikolu 460 fuq indikat, u ladarba l-azzjoni attrici ma hijiex wahda minn dawk elenkati fl-artikolu460 (2) mela allura l-konsegwenza tal-istess hija li l-azzjoni attrici fil-konfront tal-istess konvenuti eccipjenti hija nulla u bla effett.

Il-gurisdizzjoni tal-Prim' Awla tal-Qorti Civili hija delineata fl-artikolu 32 tal-Kap 12 li jipprovdi li hija ghandha s-setgha li taqta' kawzi ta' natura civili u kummercjali, (hlief ghall-kawza ta' kompetenza nferjuri skond id-dispozizzjonijiet tal-artikolu 47 tal-Kap 12) jew kawzi ohra li l-ligi tghid espressament li hija ghandha tiehu konjizzjonitaghhom

L-interpretazzjoni ta' artikolu tal-Kodici Kriminali, li ma tispettax lill-Prim' Awla tal-Qorti, u dan ukoll ghaliex skond l-artikolu 3 tal-Kap 9 hija l-Qorti ta' Gurisdizzjoni Kriminali, skond il-kompetenzi taghha li ghandha gurisdizzjoni tal-istess azzjonijiet, u kwindi necessarjament tal-interpretazzjoni tal-istess dispozizzjonijiet legali, li huma ta' natura strettament kriminali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni