Reference: 937/1993/1

Judgement Details


Date
16/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SALIBA CHRISTINE ET NOE vs BRIFFA EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, APPALTATUR M`GHANDUX JACCETTA XOGHOL LI MA JKUNX TAL-KOMPETENZA TIEGHU - APPALT, DOVERI TAL-APPALTATUR - APPALT, ECCEZZJONI LI X-XOGHOL SAR FUQ INSISTENZA TA` L-APPALTANT - APPALT, RESPONSABILITA` TAL-APPALTATUR GHAL MATERJALI UZATI - APPALT, RIMEDJI TAL-APPALTANT META X-XOGHOL MA JKUNX SKOND IS-SENGHA U L-ARTI - APPALT, XOGHOL LI MA JKUN TA` EBDA UTILITA`
Summary
Appaltatur ghandu jezegwixxi l-opera kommissjonata lilu skond is-sengha w l-arti u ghandu almenu jaghti kapacita` ordinarja, huwa ghandu jiggarantixxi l-bonta tax-xoghol tieghu u din il-garanzija hi mplicita, tant li huwa tenut anke ghall-kolpa ljievi.

Min jintraprendi li jaghmel bicca xogholiwiegeb ghad-difetti minhabba xoghol hazin jew ghal xoghol ezegwit b'materjal hazin. Ghalhekk il-kommittent li jidhrilu li x-xoghol sar hazin ghandu dritt jitlob li jigi verifikat, permezz ta' perizja teknika, jekk il-hsara li timmanifesta ruhha hijiex dovuta ghal difetti ta' l-arti tat-tqeghid jew tal-materjali.

Jinkombi b'dover fuq l-appaltatur jew imprenditur li ma jaccettax xoghol lihu jqis bhala pregudizzjevoli ghas-solidita` kontra r-regoli tas-sengha.

L-appaltatur ghandujesegwixxi x-xoghol lilu kommess fis-sens li huwa ghandu l-obbligu wkoll li jara li dana x-xoghol ikun sejjer isir utilment u mhux b'mod li l-quddiem juri difetti. F'kaz bhal dan hu ghandu mill-ewwelma jaghmilx ix-xoghol jew ikollu jirrispondi ghad-difetti li jigu l-quddiem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info