Reference: 279/1998/1

Judgement Details


Date
16/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
POWER PROJECTS LIMITED vs AGIUS STEPHEN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, AUDI ALTERAM PARTEM - ILMENT SOSTANTIV - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, AUDI ALTERAM PARTEM - ILMENT TEKNIKU - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, META GUDIKANT SEDENTI FUQ TRIBUNAL AMMINISTRATTIV HUWA LEGITTIMU KONTRADITTUR F`AZZJONIJIET GHAL - TRIBUNAL INDUSTRIJALI, POTERI TA` REVIZJONI TAL-QRATI ORDINARJI
Summary
It-tribunal Industrijali jrid jagixxi u jimxi intra vires lilu moghtija fil-Kapitolu 266 tal-Ligijiet. Il-Qrati ordinarji jissindikaw l-operat tat-Tribunal, ghalhekk, meta huwa jmur ultra vires lilumoghtija.

It-Tribunal ghandu wkoll bl-Artikolu 31(3) tal-Kapitolu 266 jiehu hsieb, li tkun xitkun il-procedura li juza, (a) jassikura li l-gustizzja ssir skond il-meriti tas-sustanza tal-kaz,u (b) li dik tkun bla hsara ghar-regoli tal-gustizzja naturali.

Finalment skond l-Artikolu 32(4) ta' l-istess Kapitolu, it-Tribunal ma ghandux jaghti xi sentenza jew decizjoni li tkun kontra xiligi miktuba, jew xi att iehor li jkollu forza ta' ligi, li jirregola l-pagi u pattijiet u kondizzjonijiet ohra ta' impjieg.

Il-ligi ma ikkoncedietx id-dritt ta' appell mid-decizjonijiet tat-Tribunal Industrijali, u ghalhekk dawn il-Qrati Superjuri ma ghandhomx gurisdizzjoni biex jirriezaminaw jew jirrevedu l-meritu tal-kontroversja li giet deciza mit-Tribunal Industrijali.

Il-Qortima ghandhix b'xi mod tissostitwixxi d-diskrezzjoni taghha ghal dak tal-Bord jew Tribunal ghaliex lal-ligi avdat dik il-funzjoni kwazi gudizzjarja f'idejn il-Bord, huwa l-Bord, u hadd iehor ghalih lijrid jiddeciedi

Sakemm ma jirrizultax mill-provi illi c-Chairman kien bl-agir tieghu fih innifsu u indipendentement mid-decizjoni tieghu, ippregudika lill-attur, hu ma jistax jitqies li hu l-legittimu kontradittur tieghu. F'dan il-kuntest hu verament igawdi l-istess posizzjoni privileggjatabhal kull gudikant iehor vestit bil-Ligi b'kompetenza li jarbitra fuq materja li tingieb quddiemu bhala president tat-Tribunal. Jista' pero` jigi mharrek personalment jekk jigi allegat li kkommettavjolazzjonijiet tal-Ligi, li bhala rizultat taghhom l-attur sofra danni u dana fl-ezercizzju tal-funzjonijiet kwazi gudizzjali tieghu.

Biex ikollok vjolazzjoni tal-principju bazilari ta` audi alteram partem fit-trattazzjoni ta' kawza jew il-parti ma tkunx inghatat l-opportunita` tressaq il-provi taghha, jew fejn ix-xhieda moghtija minn parti wahda ma tkunx setghet tigi kontrollata mill-parti l-ohra minhabba nuqqas ta' opportunita`;

Hu ben assodat il-principju illi l-kwestjoni tal-fair hearing trid tigi meqjusa fil-kuntest tal-gudizzju fl-assjem tieghu. Mhux kwalsiasi pretest allura ghandu jservi biex jitwaqqghu gudikati, li, invece, jmisshom u ghandhom jibqghu fis-sehh;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info