Referenza: 1135/2002

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/06/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
GRIMA MARCO vs GRIMA RITA
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KONTUMACJA, GUSTIFIKAZZJONI GHAL - KONTUMACJA, KONSEGWENZA TAL-FATT TA` L-AVUKAT TAL-PARTI KONTUMACI - KONTUMACJA, KONSEGWENZA TAL-FATT TA` TERZ - KONTUMACJA, RATIO TAL-ISTITUT
Fil-Qosor
L-istat tal-kontumacja huwa bbazat fuq il-presuppost illi l-konvenut bin-nuqqas tieghu wera kontumelja u dispett ghas-sejha tal-Qorti meta huwa gie konvenut bic-citazzjoni u hija din id-disubidjenza li l-ligi trid tippunixxi in kwantu kontumacja bhal dik hija element ta' disordni socjali.

Pero` sabiex tigi gustifikata l-kontumacja, trid tkun gusta kawza; u tali kawza gusta trid tikkonsistifl-impediment legittimu; biex ikun legittimu tali impediment irid ikun indipendenti mill-volonta' tal-kontumaci, b'dan ghalhekk li l-konkluzjoni logika ta' dawn il-principji huwa illi f'materja ta' purgazzjoni tal-kontumacja gie dejjem ritenut li m'ghandux ikun hemm negligenza jew htija tal-parti, ghaliex allura minflok il-prova tal-kawza gusta jkun hemm il-"culpa" u f'dak il-kaz il-persuna ma tkun tista' tilmenta minn xejn ghaliex "qui culpa sua damnum sentit non videtur damnum sentire.

Xorta l-Qorti tqis il-kontumacja bhala mizura ta' natura punittiva necessarja sabiex tassigura rispett lejn l-atti emessi mill-Qorti, pero` minhabba s-sanzjonijiet spiss irriversibbli li timporta, r-rigorozita` tal-procedura ghandha tigi applikata u nterprettata b'mod ristrettiv.

Ghalhekk invista tal-principju fondamentali audi alteram partem il-Qorti ghandha obbligu li la darba jidher il-konvenut, tara jekk ghandux ragunijiet gusti sabiex jiggustifika l-kontumacja tieghu, u dan huwa msahhah b'dak li jipprovdi l-artikolu 158 (10) kif emendat bl-Att. XXIV tal-1995, fejn il-Qorti tiddikjara li l-istess konvenut li huwa kontumaci biss jekk "kemm-il darba ma jipprovax ghas-sodisfazzjon tal-Qorti raguni tajba 'il ghala jkun naqas li jipprezenta l-istess nota ta' eccezzjonijiet". Pero` l-presenza tal-konvenut fil-proceduri wahedha, bla raguni valida ta' gustifikazzjoni ta' kontumacja ma jfissirx li hija bizzejjed sabiex jinghata l-opportunita' jipprezenta l-eccezzjonijiet tieghu, ghaliex allura "l-istitut tal-kontumacja jigi dilwit sal-punt li jigi rez kompletament bla effikacja uinopperattiv kull fejn il-konvenut jaghzel li jidher fl-ewwel seduta. Din l-interprettazzjoni hi wahda li tmur kontra mhux biss kontra l-ittra u l-ispirtu tal-ligi, imma ukoll kontra kull sens ta' giustizzja procedurali kif espressa fil-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili.

Kull nuqqas li seta' sar mid-difensuri ta' l-istess konvenut m'ghandux jimpedixxi lill-istess konvenut millijigi moghti l-opportunita' li jiddefendi l-kawza li saret kontrih.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni