Referenza: 2503/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/06/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
GALEA AV DR PATRICK J NOE vs AIRSWIFT COURIERS LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CITAZZJONI, ESTREMI TAL-AZZJONI KUMULATTIVA - CITAZZJONI, NULLITA` TRID TIRRIZULTA MILL-ATT INNIFSU
Fil-Qosor
Il-possibilita' li numru ta' atturi jistghu jibdew, b'citazzjoni wahda, azzjoni kontra mharrek wiehed jew aktar komuni hija moghtija mil-ligi procedurali nnifisha, imbasta jkunu japplikaw certi kundizzjonijiet. Dan il-jedd ta' azzjoni kollettiva kien imdahhal fil-Kodici tal-Procedura fl-1985 f'artikolu 156A tal-Kodici. L-imsemmi artikolu tnehha fil-bidliet li sehhew fil-procedura fl-1995, imma dispozizzjonijiet minnu tqeghdu fl-artikolu 161 kif inhu llum;

Madankollu, il-possibilita' ta'azzjoni kollettiva kien gie prospettat u accettat fis-sistema taghna sa minn bosta snin qabel, fejnkienu sahansitra gew iffissati l-parametri jew htigiet li riedu jkunu applikabbli biex tali azzjonisetghet titqies tiswa. Gie deciz li biex tista' ssir azzjoni kollettiva, hu mehtieg mhux biss illil-kwestjoni li trid tkun rizolta tkun l-istess ghal kull wiehed mill-atturi, imma wkoll li l-interess mislut mit-titolu u l-ghan tal-kawza jkun l-istess ghalihom ukoll. Fi kliem iehor, azzjoni kollettiva titqies ammissibbli kull darba li numru ta' persuni jipproponu azzjoni sabiex jirrisolvu kwestjoni ta' dritt uniku u identiku u jkun eskluz a priori illi mir-rizoluzzjoni tal-istess kwestjoni, f'sens jew iehor, tista' tikkonkorri xi cirkostanza ta' fatt specjali ghall-wiehed jew ghall-iehor minn fosthom;

L-effett ta' nuqqas ta' konkorrenza ta' dawn ir-rekwiziti, flimkien mal-kontestazzjoni tal-parti mharrka (mhux imqanqla mill-Qorti ex ufficio) twassal biex l-att tac-Citazzjoni jitqies null u l-azzjoni improsegwibbli. Madankollu gie iccarat li din l-identita' mehtiega tkun tirrizulta jekk l-azzjoni tkun mibnija fuq fatt illecitu allegat a bazi tad-delitt jew kwazi-delitt, minkejja li l-atturi jkollhom rabtiet kuntrattwali differenti (jew m'ghandhom sahansitra l-ebda rabta kuntrattwali) mal-imharrkin;

Meta mbaghad, kif inghad, iddahhal fil-Kodici l-artikolu li ta' jedd tal-azzjoni kollettiva formalment, gie meqjus li lanqas kien ghadu mehtieg li l-atturi kollha jkollhom l-istess interess fil-kawza jekk kemm-il darba t-talbiet setghu jkunu l-istess u johorgu mill-istess cirkostanzi. Dan ghaliex gie mfisser li l-artikolu 156A kien mahsub biex ihaffef din l-ghamlata' azzjoni biex inaqqas l-ammont ta' kwestjonijiet fuq hwejjeg marbutin ma' xulxin, u minhabba lil-artikolu 156A innifsu kien jistabilixxi f'liema cirkostanzi setghet issir l-azzjoni kollettiva. Kif inghad aktar 'il fuq, dawk ir-rekwiziti huma llum imsemmija fl-artikolu 161(3);

Huwa bizzejjed li tkun tapplika wahda mill-kontingenzi msemmija fl-artikolu 161(3) tal-Kodici sabiex l-azzjonikollettiva tista' tingieb 'il quddiem, dan dment li l-provi li jitressqu jkunu generalment l-istessfil-kawzi kollha li kieku riedu jsiru.

Jekk azzjoni mibdija bhala kollettiva ma tkunx twettaq xi wiehed mir-rekwiziti msemmija fl-artikolu 161(3), taqa' sewwasew taht ic-censura tan-nullita'kif mahsuba taht l-artikolu 789(1)(a) marbuta mal-artikolu 156(1)(a) u 156(4) li jridu jitharsu kifimiss;

In-nuqqasijiet fl-att gudizzjarju jridu jidhru mad-daqqa t'ghajn u mill-mod kif l-attikun imfassal, u l-eccezzjoni tan-nullita' ma tistax tintlaqa' jekk biex isir dan ikun irid isir ezami fil-mertu tal-kwestjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni