Reference: 60/2002/1

Judgement Details


Date
12/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
DESIRA BUTTIGIEG ROBERT vs BAY STREET HOLDINGS LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA TAL-QORTI MA TWASSALX GHAN-NULLITA` TA` ATT GUDIZZJARJU - IMPJIEG, TRIBUNAL INDUSTRIJALI MHUX KOMPETENTI LI JIDDETERMINA KWISTJONIJIET RELATTIVI GHAL IMPJIEG BI PROVA - TRIBUNAL INDUSTRIJALI, MHUX KOMPETENTI LI JIDDETERMINA KWISTJONIJIET RELATTIVI GHAL IMPJIEG BI PROVA
Summary
L-eccezzjoni tan-nullita' tinbena biss fuq wahda mill-erba' (4) cirkostanzi msemmija fl-artikolu 789tal-Kap 12, u hija ghal kollox differenti mill-eccezzjoni tal-kompetenza tal-Qorti ratione materiaejew ratione valoris.

Iz-zmien ta' prova waqt l-impjieg huwa stabilit mil-ligi u mhux minn interpretazzjoni ta' klawsola f'kuntratt.

Il-kompetenza esklussiva tat-Tribunal Industrijalisabiex jisma' u jqis kwestjoni ta' temm ta' impieg hija limitata ghall-kazijiet ta' tkeccija allegata li hija ingusta. It-tifsira ta' "tkeccija ingusta" teskludi temm ta' impieg waqt iz-zmien tal-prova, sewwasew ghaliex il-kwestjoni ta' "raguni gusta u sufficjenti" ma tidhol xejn f'temm ta' impiegwaqt iz-zmien tal-prova, li matulu l-principal jista' jtemm l-impieg "minghajr ma jaghti ebda raguni";

Illi, minbarra dan, ghandu jinghad li f'ghadd ta' kazijiet fejn tkeccija mill-impieg irrizulta li sehhet waqt iz-zmien tal-prova, kien it-Tribunal Industrijali innifsu li waqaf jisma' l-kazminhabba nuqqas ta' kompetenza taht l-imsemmi artikolu 28 tal-Att XXX tal-1976;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info