Reference: 1042/2001/1

Judgement Details


Date
29/05/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
VELLA IMPORTS LTD vs PARIS GERALD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, LEGITTIMU KONTRADITTUR - KOLLIZJONI, ASSIKURAZZJONI MHIX LEGITTIMA KONTRADITTRICI F`AZZJONI GHAD-DANNI
Summary
Il-ligi titfa' fuq assiguratur responsabbilta' diretta ghall-hlas lill-persuna li favuriha tkun inghatat sentenza kontra persuna assikurata mal-istess assiguratur, u dan minkejja li l-assikuratur ikunjista' jew fil-fatt jannulla l-polza. Minbarra dan, biex l-imsemmija sentenza tkun torbot lill-assiguratur, dan irid ikun gie notifikat b'att gudizzjarju qabel ma tkun inghatat is-sentenza;

Minn dawn id-dispozizzjonijiet jinstilet element qawwi ta' interess tal-assikuratur fl-ezitu ta' kawza fejn l-assikurat tieghu jkun qieghed jigi mixli bi htija ghal ghamil li jincidi fuq il-grajja koperta bil-polza ta' assikurazzjoni. Il-fatt wahdu li kumpannija assikuratrici tidhol f'kawza m'ghandubl-ebda mod jinftiehem bhala stqarrija min-naha taghha li hija accettat ir-responsabbilta' ta' dakli jkun sehh;

Is-sejbien minn Qorti li persuna hija kontradittur legittimu m'hijiex lanqas konkluzjoni definittiva li tali persuna hija l-hatja jew li b'hekk stqarret il-htija. Id-dikjarazzjoni ta' Qorti li parti f'kawza tkun kontradittur legittimu ma tifisser bl-ebda mod li dik il-Qorti matistax, meta tqis l-eccezzjonijiet ta' dik il-parti u wara li tkun semghet it-trattazzjoni tal-kaz fil-mertu, aktar 'il quddiem tasal ghall-fehma li dik il-parti ma kellha xi twiegeb xejn ghall-htijiet attribwiti lilha mill-parti attrici;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info