Reference: 17/2000

Judgement Details


Date
12/06/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs OMISSIS - PERRY INGOMAR TOORNSTRA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GURI, DURATA TAD-DELIBERAZZJONI - PIENA, AMMISSJONI - PIENA, DISPARITA` FIL-PIENA INFLITTA LIL KO-AKKUZATI - PIENA, META L-IMPUTAT JAMMETTI L-HTIJA FI STADJU AVANZAT TAL-PROCEDURI - PIENA, M`GHANDIEX TKUN AKTAR HARXA MINHABBA KWISTJONIJIET ESTRANEJI
Summary
Ma hemm l-ebda imposizzjoni fuq il-gurija dwar l-ammont ta' hin li ghandha tiehu fid-deliberazzjonitaghha.

Kull persuna akkuzata b'reat ghandha d-dritt li tikkontesta l-akkuzi dedotti fil-konfront taghha u tipproduci l-provi kollha relevanti. Ghalhekk persuna li ma tammettix il-htija taghhafil-bidu tal-proceduri m'ghandiex tigi penalizzata semplicement ghax tkun ikkontestat l-akkuzi dedotti kontriha.

Differenza notevoli fil-piena inflitta lil ko-akkuzati tista' tifforma bazi ghalappell. Hawnhekk l-appellant li ghazel li jikkontesta l-akkuzi dedotti kontrih gie moghti piena likienet sproporzjonatament oghla minn dik li giet inflitta lil zewg ko-akkuzati ohra li kienu ghazluli jammettu l-htija taghhom fi stadju biki tal-proceduri. Il-Qorti qieset li din id-differenza fit-trattament kienet tant markata li kellha tirriforma s-sentenza appellata u ttaffi l-piena inflitta fuq l-appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info