Reference: 433/2000/1

Judgement Details


Date
09/06/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
DEBONO GRAZIO vs DIRETTUR TAS-SIGURTA' SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CHILDREN`S ALLOWANCE, DEDUZZJONIJIET LI JISTGHU ISIRU - CHILDREN`S ALLOWANCE, DHUL FINANZJARJU - CHILDREN`S ALLOWANCE, PROFITTI SOCJETARJI MHUX DISTRIBWITI - CHILDREN`S ALLOWANCE, TAXXA FUQ ID-DHUL DOVUTA MINN SOCJETA` TAL-BENEFICJARJU
Summary
L-"undistributed profits" ta' socjeta` kummercjali ghandhom jitqiesu bhala parti mid-dhul finanzjarju ta' min suppost jircevihom u li, bhala tali, dawn ghandhom jittiehdu wkoll in konsiderazzjoni ghalfini ta' ffissar tal-mezzi ta' min hu kkoncernat. Dan kollu jifforma parti mill-ezercizzju li jigikondott ghal fini tal-"means test" li jrid isir biex jigi stabbilit jekk persuna tkunx intitolata jew le, u f'liema ammont jekk dan ikun il-kaz, ghall-"allowance" fuq it-tfal dipendenti.

It-taxxa fuq id-dhul talvolta dovuta minn dik is-socjeta` m'ghandiex ghandha tigi eskluza mill-qliegh globali spettanti lill-beneficjarju ghall-fini tal-Kap 318.

Il-ligi specjali regolanti din il-materja ssemmi u telenka specifikament liema huma dawk il-kazi li ghandhom jigu mittiehda in konsiderazzjoni ghal fini ta' tnaqqis - igifieri l-Kap 318 tal-Ligijiet ta' Malta - (ii) it-taxxa dovuta mill-kumpannija (a differenza mela tal-azzjonist) tkun ghadha lanqas biss ma giet imnaqqsa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info