Reference: 786/1998/1

Judgement Details


Date
09/06/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CAMILLERI EVAN TONY ET vs VELLA MICHELINA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, AB OMISSA DECISIONE - KONVENJU, AZZJONI WAHDA GHALL-EZEKUZZJONI U HLAS TA` DANNI DERIVANTI MINN INADEMPJENZA - SENTENZA, AB OMISSA DECISIONE
Summary
L-Artikolu 235 tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta jghid espressament li meta l-Qorti ta' l-ewwel grad thalli barra fid-decizjoni wahda mit-talbiet proposti, ma jinghatax appell ab omissa decisione. Ul-istess artikolu jghaddi biex sahansitra jispecifika r-rimedju u l-procedura li ghandha tigi konsegwita fil-kaz kongruwu billi jipprovdi hekk:

"Izda, kull wahda mill-partijiet tista', fiz-zmien ta' hmistax-il jum minn dak inhar tas-sentenza, bil-mezz ta' rikors, titlob lill-Qorti ta' l-ewwel grad li taqta' dik it-talba; u fuq dan ir-rikors, wara li l-partijiet jigu mharrkin mill-gdid, il-Qorti tiddeciedi fuq dik it-talba; f'dan il-kaz, iz-zmien ghall-appell mis-sentenza kollha, jew minn kull parti minnha, jibda jghodd minn dak in-nhar ta' l-ahhar decizjoni;

Izda wkoll, kull wahda mill-partijiet tista', f'kull zmien li jkun, titlob quddiem il-Qorti ta' l-ewwel grad, bil-mezzta' citazzjoni, id-decizjoni tat-talba li ma gietx deciza".

Ghalhekk appell ab omissa decisione mhux ammissibbli. Barra minn hekk il-parti motivazzjonali tas-sentenza ma tohloqx gudikat u ghalhekk m'hemmx appell mill-motivazzjonijiet.

Huwa possibbli li azzjoni sabiex jigi mwettaq konvenju tigi akkompanjata b'azzjoni ghar-rizarciment ta' danni generali mhux relatati ma' l-inadempjenzakontrattwali tal-konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info