Reference: 305/2002

Judgement Details


Date
06/06/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs GALEA IVAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RECIDIVITA`, META L-ISTESS FATT JIKKOSTITWIXXI ELEMENT TA` ZEWG REATI
Summary
F'din is-sentenza tittratta dwar punt ta' dritt u senjatament il-kwistjoni jekk, galadarba element kostituttiv tar-reat kontemplat fl-Artikolu 287 [pussess ingustifikat ta' flus, oggetti, ecc minn persuna kundannata ghal serq jew ricettazzjoni] huwa l-fatt antecedenti tal-kundanna ghal serq, dak l-istess fatt jistax ukoll jigi kkunsidrat ghall-finijiet ta' ksur tal-Ordni tal-Probation b'mod li tinghata l-piena ghall-dak il-fatt li setghet tinghata kieku ma kienx hemm l-Ordni msemmi.

Gie ritenut li ma setax ikun hemm sejbien ta'htija ai termini ta' l-artikolu 286 li kieku s-serq ma giexritenut bhala element kostitutiv essenzjali ta' tali reat. Minn dan isegwi li kieku kellu jkun hemmzieda fil-piena minhabba r-recidivita`, allura l-fatt rizultanti f'sejbien ta' htija dwar serq ikunqieghed jigi punit darbtejn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info