Reference: 282/2002

Judgement Details


Date
06/06/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs MIFSUD VINCENT
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RICEVUTA FISKALI, RESPONSABILITA` VIKARJA GHAL NUQQAS TA` HRUG TA`
Summary
L-Artikolu 82(2) tal-Kap. 406 jipprovdi li:

Meta xi haga ssir jew tonqos milli ssir minn impjegat fit-twettieq ta' l-impieg tieghu, jew minn persuna li tkun qed tagixxi ghan-nom ta' dik il-persuna registrata, sew jekk dik il-persuna l-ohra tkun impjegata sew jekk ma tkunx, ghandhom japplikawid-disposizzjonijiet ta' din it-Taqsima bhallikieku dik il-haga tkun saret jew naqset milli ssir sewminn dak l-impjegat jew persuna ohra innfisha kif ukoll mill-principal taghhom jew persuna registrata: izda dak il-principal jew persuna registrata ma jkunx hati ta' reat taht dan is-subartikolu jekkigib prova li ma kienx jaf u li ma setax b'diligenza ragonevoli jkun jaf b'dak l-ghemil jew nuqqasu li huwa ghamel kull ma seta' jaghmel sabiex izomm milli jsir dak l-ghemil jew nuqqas.

Ma hux bizzejjed biex wiehed jezimi ruhhu mir-responsabbilta` vikarja taht l-Artikolu 82(2) li semplicement jghid li hu ta struzzjonijiet lill-impjegati tieghu izda jrid jassigura ruhu li tali istruzzjonijiet jigu ezegwiti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info