Reference: 1590/2000/1

Judgement Details


Date
02/06/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MIDDLE SEA INSURANCE PLC. NOE vs SAMMUT VICTOR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, RESPONSABILITA` GHAL DANNI KAGUNATI MINN ANNIMAL - PROVA, VEROSIMILJANZA BHALA FORMA TA` KORROBORAZZJONI - PROVA, VEROSIMILJANZA TA` ZEWG VERZJONIJIET KONTRADITTORJI
Summary
Id-dispost tal-Artikolu 1040 tal-Kodici Civili jenuncja r-responsabilita` tas-sid ta' annimal:

"Is-sid ta' annimal, jew il-persuna li taghmel uzu minn annimal ghaz-zmien li taghmel uzu minnu, iwiegbu ghall-hsara li dak l-annimal jikkaguna, sew jekk ikun jinsab taht idejhom kemm jekk ikun intilef jew harab."

L-imsemmija disposizzjoni tghabbi lis-sid bir-responsabilita` tal-hsara kagunata mill-annimal, b'mod illi hu ma jigix ezonerat minn tali responsabilita` b'semplici allegazzjonita' nuqqas ta' htija da parti tieghu, izda jkun irid jigi dimostrat il-kaz fortuwitu jew il-forza magguri, jew inkella l-fatt kolpuz ta' terz jew ta' min ikun garrab il-hsara, bhala kawza dirett ta' l-istess.

Ghalkemm min jagixxi ghad-danni ma ghandux ghalfejn, skond il-precitat insenjament,jipprova l-htija tal-proprjetarju gjaladarba din hi hekk mil-ligi prezunta, b'danakollu irid necessarjament jipprova illi kien proprju l-annimal tal-konvenut li kkaguna d-dannu li tieghu qed jitlob ir-rizarciment. Din il-prova tista' tirrizulta anke minn presunzjonijiet meta dawn ikunu gravi, precizi u konkordanti.

Anzi f'kaz ta' konflittwalita` l-Qorti trid tadopera aktar attenzjoni biex proprju taccerta ruhha jekk xi wahda miz-zewg verzjonijiet possibbli ghandhiex teskludi lill-ohra, anke fuq l-bilanc tal-probabilitajiet, tal-preponderanza u tal-verosimiljanza tal-provi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info