Reference: 174/1999/2

Judgement Details


Date
30/05/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CUTALEX TIURIST COMPANY LTD vs WATHEN PAMELA ROSE PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, XHUD MHUX DIKJARAT
Summary
L-Artikolu 156(4) tal-Kap. 12 jistipula li l-attur ghandu jaghti wkoll mad-dikjarazzjoni akkompanjanti l-att tac-citazzjoni, l-ismijiet tax-xhieda li jkun fi hsiebu jgib.

L-Artikolu 156(7) tal-istess Kap. jipprovdi li "l-Qorti ma ghandha thalli lill-ebda xhud jingieb sakemm dan ma jkollux ismu mnizzel flimkien mac-citazzjoni". Imbaghad, dan is-sub-inciz ikompli hekk:
"Meta l-htiega ghall-produzzjoni ta' xhud tinqala' wara li tkun giet prezentata c-citazzjoni, jew meta l-parti kuntrarja taghti l-kunsens taghha bil-mod kif jinghad fil-paragrafu (c) tas-sub-artikolu (1) ta' l-Artikolu150, jew jekk il-Qorti jidhrilha li jkun fl-interess tal-gustizzja li tisma' lil xi xhud partikolari, il-Qorti tista' thalli lil dak ix-xhud jinstema'".

Il-possibilita` ta' ammissjoni ta' xhudmhux dikjarat "jekk il-Qorti jidhrilha li jkun fl-interess tal-gustizzja li tisma' lil xi xhud partikolari" ghandha dejjem tinftiehem u tigi interpretata fl-ambitu tar-regola li tghid li kull xhud ghandu jigi dikjarat minn qabel u mhux wara li jibdew il-proceduri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info