Reference: 33/2001/1

Judgement Details


Date
26/05/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
TAYLOR EAST CLAUDIA vs KUMMISSJONI KONTROLL ZVILUPP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, SETGHA LI JIKKONFERMA, JHASSAR JEW IBIDDEL DECIZJONI LI KONTRA TAGHHA JKUN SAR APPELL U JAGHTI DAWK ID-DIRETTIVI LI JIDHIRLU XIERAQ
Summary
Il-gurisdizzjoni tal-Bord ta` l-Appell huwa delinjat mill-Artiklu 15 ta` l-Att Dwar l-Ippjanar ta` l-Izvilupp (Kap. 356 tal-Ligijiet ta` Malta). Din il-gurisdizzjoni hija sufficjentement ampja fiha nnifisha pero` tiehu tifsira aktar sinjifikattiva meta mehuda mal-paragrafu 6 tat-tielet skeda ta` l-istess Att li jghid "Il-Bord ikollu s-setgha li jikkonferma, ihassar jew ibiddel decizjoni li kontrataghha jkun sar Appell u jaghti dawk id-direttivi li jidhrulu xieraq". Dan il-paragrafu ghalhekk,jaghmilha car, kif ukoll irriteniet din il-Qorti f`diversi sentenzi precedenti taghha, illi il-poteri tal-Bord fil-konsiderazzjoni ta` aggravji mressqin quddiem mid-decizjonijiet ta` l-Awtorita` ta` l-Ippjanar huwa mhux biss li jikkonferma jew ihassar dawn id-decizjonijiet izda ukoll li jista` ibiddilhom.

Il-poteri tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar ma humiex biss li jirrevoka u jhassarid-decizjoni ta' l-Awtorita` izda wkoll li jbiddilha, u jista' jaghti ordnijiet wkoll konfromi mad-decizjoni tieghu. Jekk -appell jigi trattat abbazi tal-istess fatti u pjanti li kienu sottomessi originarjament, u ghalhekk il-Bord ikun ta l-opportunita` tad-doppju ezami lill-partijiet, u ghalhekk bl-ebda mod ma jkun uzurpa l-kompetenza tieghu. Il-fatt li l-Bord ikun ordna emendi fil pjanti sottomessi appellat ma jibiddel xejn minn dan, anzi mid-disposizzjonijiet tal-ligi fuq indikati jidher carli l-istess Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar ghandu s-setgha jaghmel dan, iktar u iktar meta ibbazati fuq rakkomandazzjonijiet li jkunu saru mill-istess ufficjali tal-Awtorita` medessima.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info