Reference: 378/1995/1

Judgement Details


Date
28/05/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MALLIA ANTONIA vs SCHEMBRI AGOSTINO SIVE WINSTON
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA` PROPRJETA`, LIMITI TA` - HAJT DIVIZORJU, ESTENSJONI TA` - HAJT DIVIZORJU, XOGHOLIJIET FI
Summary
L-Artikolu 320 tal-Kodici Civili jipprovdi illi kull persuna ghandha l-jedd tgawdi hwejjigha bil-modl-aktar assolut.

F'sistema ta' Dritt dan il-jedd pero` jsofri l-limitazzjonijiet tieghu bl-iskop salutari li, kif garantit mill-istess disposizzjonijiet, jigu mharsa u salvagwardati l-jeddijiet tat-terzi. Effettivament l-istess Artikolu 323 jahseb ghal dawn il-limitazzjonijiet fis-"saving"tieghu rigwardanti s-servitujiet praedjali u d-disposizzjonijiet dwar il-fortifikazzjonijiet u xoghlijiet ohra ta' difiza. "Hemm. imbaghad, diversi ligijiet ohra, oltre dawk relativi ghas-servitujietkontenuti fil-Kodici Civili u l-ligijiet dwar id-difisa, illi jirrestringu b'mod jew iehor id-drittassolut tal-proprjeta` fl-interess pubbliku jew fl-interess socjali jew biex jikkonciljaw b'mod aktar konfacenti ma' l-esigenzi tal-lum id-drittijiet privati.

Min jakkwista l-komunjoni tal-hajt huwa tenut jirrispetta x-xoghlijiet kollha maghmula anterjorment fl-istess hajt.

Il-kompropjetarju li jkun irid jgholli l-hajt komuni jrid ihallas l-ispejjez mehtiega ghall-inalzament u tal-manteniment tal-estensjoni 'l fuq mill-hajt komuni, izda wkoll irid ihallas l-ispejjez mehtiega sabiex il-hajt komuni jkun jista' jigi rinforzat jew rikostruwit.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info