Reference: 21/2002/1

Judgement Details


Date
08/05/2003
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CENTRAL MEDITERRANEAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED vs AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DANNI MORALI - SOCJETA` KUMMERCJALI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ZMIEN RAGJONEVOLI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ZMIEN RAGJONEVOLI - ELEMENTI TA` - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ZMIEN RAGJONEVOLI - KOMPORTAMENT TAL-PARTIJIET - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ZMIEN RAGJONEVOLI - SISTEMA GUDIZZJARJU MALTI
Summary
Ir-ragjonevolezza taz-zmien impjegat fis-smiegh ta' kawza ghandha tigi valutata fid-dawl tac-cirkostanzi tal-kaz partikolari. L-interess tal-partijiet li jinghataw decizjoni kemm jista' jkun malajr ghandu jigi mwiezen mal-htiega ta' ezami akkurat u tmexxija xierqa tal-proceduri.

Huwa stabilitli fil-valutazzjoni tar-ragjonevolezza taz-zmien il-Qorti tadopera principalment tliet kriterji:

a) il-komplessita` tal-kaz;
b) l-imgieba tar-rikorrent; u
c) l-imgieba tal-awtoritajiet relevanti.

Huwa biss fil-kaz li d-dewmien huwa imputabbli lill-istat li tista' tikkonfigura ruhha vjolazzjoni tal-jedd fondamentali.

Hawnhekk il-Qorti laqghet l-appell tas-socjeta` rikorrenti u qieset li kien hemm vjolazzjoni tad-drittijiet fondamentali ta' l-istess socjeta` minhabba dewmien fis-smiegh ta' proceduri civili. Huwa interessanti li l-Qorti akkordat danni morali lis-socjeta` rikorrenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info