Reference: 255/1997/2

Judgement Details


Date
08/05/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
BORG PIETRU PAWL ET vs AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, ARTIKOLU 469A ESKLUZ MINN MODI TA` KONTESTAZZJONI JEW RIMEDJI MOGHTIJA MINN LIGIJIET AD HOC - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, AWTORITA` TAL-IPPJANAR
Summary
L-Att dwar l-Ippjanar tal-Izvilupp jipprovdi mekkanizmu specifiku sabiex decizjonijiet tal-Awtorita`tal-Ippjanar jigu kontestati. Ghalhekk il-Qrati ordinarji huma ezawtorati milli jistharrgu l-ghemiltal-Awtorita` tal-Ippjanar taht il-gurisdizzjoni generali moghtija lilhom mill-Artikolu 469A tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta` Malta, dan proprju ghaliex il-gurisdizzjoni tal-Qrati Ordinarji tinsab cirkoskritta u limitata bil-provvedimenti l-artikolu 469A(4), li jghid li d-disposizzjonijiet ta' l-artikolu 469A ". ma ghandhomx japplikaw meta l-mod ta' kontestazzjoni jew ta' ksib ta' rimedju dwar xi attamministrattiv partikolari quddiem qorti jew tribunal jigi provdut dwaru f'xi ligi ohra."

Il-gurisdizzjoni tal-Qrati Ordinarji li jimbarkaw fuq "judicial review" ta' ghemil amministrattiv ta'kwalunkwe awtorita' amministrattiva, fosthom ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar tinsab effettivament limitata ghal kazijiet fejn ma jkunx provdut b'xi ligi partikolari mod iehor ta' kontestazzjoni jew modiehor li bis-sahha tieghu jkun possibbli il-ksib ta' rimedju effettiv quddiem xi tribunal specjalijew Qorti li l-istess ligi tkun hasbet ghalih.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info