Referenza: 161/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/05/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
AGIUS EMILY vs BORG HENRY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, IL-KAP. 158 JESKLUDI KULL LIGI OHRA F`KAZ TA` KIRJIET KOSTITWITI WARA ENFITEWSI TEMPORANEJA - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA F`KAWZI TA` ZGUMBRAMENT MINN FONDI PROTETTI TAHT IL-KAP. 158 TAL-LIGIJIET TA` MALTA
Fil-Qosor
Is-subinciz (2) ta' l-Artikolu 12 tal-Kap. 158 jipprovdi illi meta dar ta' abitazzjoni tkun inghatat b'enfitewsi temporanja u fit-terminu ta' dik l-enfitewsi kif stabbilit fl-istess artikolu, l-enfitewta li jkun jokkupa d-dar bhala residenza ordinarju tieghu, jkollu l-jedd li jibqa' jokkupa d-dar b'titolu ta' kera, bil-kera kif provvdut fl-istess disposizzjoni (i) u taht dawk il-kondizzjonijiet l-ohra li jistghu jigu miftehma bejniethom, jew, in assenza ta' ftehim, skond kif il-Bord jidhirlu xieraq (ii).

Dan ifisser illi dak li kien enfitewta jsir kerrej u jibqalu d-dritt li jibqa' juzufruwixxi u jgawdi l-fond, issa lokat, kif kien qed igawdih u juzah fil-mument meta skada c-cens.

Dan kollu ghandu jkun pacifiku. Kif hekk ukoll ghandu jkun pacifiku illi huma biss id-disposizzjonijiet tal-precitat artikolu 12 li ghandhom jimperaw. In effetti dan l-artikolu jibda biex jippreciza illi "minkejja kull haga li tinsab fil-Kodici Civili jew f'xi ligi ohra huma d-disposizzjonijiet li jsegwu li ghandu jkollhom effett dwar il-kuntratti ta' enfitewsi temporanja".

Hu bis-sahha ta' dan l-artikolu specjali li nholqot il-kirja. U hu daqstant ovvju li l-legislatur ried inehhi din il-kirja mill-parametri tal-Kap 69. Ligi specjali ukoll dan il-kap l-ahhar imsemmi li kkrejal-Bord li Jirregola l-Kera u affidatlu s-setgha ghal materja fiha kontemplati. Fil-kaz tal-Kap 158il-legislatur ma qalx li l-Bord ghandu l-awtorita` li jiddetermina kwestjonijiet li jinsorgu bejn is-sid u l-kerrej fil-kaz tal-lokazzjoni legali minnu mahluqa. Anzi, kif jista' jigi inferit minn subparagrafu (3) gie dettat illi d-disposizzjonijiet ta' l-Ordinanza li Tirregola t-Tigdid tal-Kiri ta'Bini ma ghandhomx japplikaw fil-kaz fejn fi tmiem l-enfitewsi l-fond ikun suggett ghal kirja.

Dan ghandu jkun hekk il-kaz anke fejn id-detentur ikun l-ex-enfitewta, in kwantu "dik il-gurisdizzjoni trid tigi dejjem konferita espressament, ghaliex altrimenti ghandu jitqies li l-ordinarju gurisdizzjoni ta' l-organizazzjoni gudizzjali, hija dik li ghandha l-awtorita`."

Dan il-hsieb jitrapela l-hin kollu mill-qari tad-diskussjoni Parlamentari fuq l-abbozz tal-ligi fl-1979.

Hekk per ezempju wkoll id-distinzjoni bejn il-Kap 158 u l-Kap 69 tidher bil-wisq ovvja fejn tikkoncernat-tifsira differenzjali ta' "kerrej" taht iz-zewg kapijiet. Dan ukoll iqieghed in risalt il-fatt illi l-legislatur ried jizgancja l-kirja l-wahda (dik krejata bl-Art 12 tal-Kap 158) mill-kirja l-ohra, kif regolata bil-Kap 69.

Distinzjoni ohra bazika, din id-darba emanenti mill-Kap 158 innifsu hi dik tal-kaz raffigurat fl-Art 5 riferibilment ghal fondi dekontrollati fil-kuntrast mal-Art 12 riferibilment ghat-titolu gdid - dak ta' lokazzjoni - hemm krejat. Dan dejjem b'referenza ghall-kwestjoni tal-kompetenza.

Fl-artikolu 5 tal-Kap. 158 il-ligi tikkontempla t-tigdid jew rilokazzjoni ta' kirja ta' fond dekontrollat. Sitwazzjoni din li takkorda kompetenza esklussiva lill-Bordli jirregola l-Kera.

Invece fl-Art 12 l-kirja mahluqa hi wahda originali regolata mill-Kodici Civili.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni