Reference: 1202/1994/1

Judgement Details


Date
28/04/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
FORMOSA JASON ET vs SAMMUT CARMELO
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
KONVENJU, KONSEGWENZI TA` NON KONFORMITA` MAL-ART. 1357(2) TAL-KAP. 16 - KONVENJU, RESTITUZZJONI TA` DEPOZITU AKKONT TAL-PREZZ - PRESKRIZZJONI, META JIBDA JIDDEKORRI T-TERMINU GHAL AZZJONI GHAD-DANNI WARA KONVENJU
Summary
Il-preskrizzjoni f'azzjoni ghad-danni wara konvenju li ma jkunx gie onorat ghandha tibda tiddekorrimid-data l-kuntratt in ezekuzzjoni tal-konvenju kellu jigi konkluz. Iz-zmien jibda jghaddi mhux mid-data ta' l-iskrittura tal-konvenju izda mill-jum li fih il-bejgh ikun jista' jigi effettwat u ghandujigi ritenut sospiz f'kaz ta' ostakoli komuni ghal kontraenti u minnhom maghrufin.

Meta jaghlaq iz-zmien u ebda wahda mill-partijiet ma tkun hadet il-passi mehtiega biex iggieghel lill-parti l-ohra tersaq ghal kuntratt, il-konvenju jitlef l-effikacja tieghu, u kollox jerga' ghall-istatus ante quo. L-ammont ghalhekk li jithallas akkont tal-prezz fuq konvenju kellu bhala regola jithallas lura lill-kompratur jekk il-bejgh bejn il-partijiet ma jsirx. Id-dekadenza mid-dritt li jiehu lura dakli ghalih hu intitolat javvera ruhu jekk hu minghajr gustifikazzjoni ma jersaqx fuq l-att finali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info