Referenza: 419/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/04/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
FENECH FRANCIS SIVE FRANK vs MALLIA RAYMOND NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
NOTIFIKA, DIRETTA - NOTIFIKA, INDIRETTA - NOTIFIKA, MODALITA` TAL-PROCEDURA TAL-AFFISSJONI U PUBBLIKAZZJONI - NOTIFIKA, VALIDITA` TA` - RITRATTAZZJONI, NUQQAS TA` NOTIFIKA TAC-CITAZZJONI - RITRATTAZZJONI, STADJI TA` - RITRATTAZZJONI, STADJU IN RESCINDENTE - RITRATTAZZJONI, STADJU IN RESCISSORIO
Fil-Qosor
Il-gudizzju tar-ritrattazzjoni ghandu zewg skopi, jigifieri dak li tigi annullata sentenza li tkun saret gudikat bejn il-partijiet, u dak li terga' tinfetah it-trattazzjoni tal-kawza biex tigi ottenuta sentenza ohra.

Fi kliem iehor il-gudizzju tar-ritrattazzjoni "si compone di due stadi distinti da non confondersi l'uno coll'altro, detti dai pratici 'il rescindente' e 'il rescissorio'.

L-Artikolu 811(b) tal-Kap. 12 jipprovdi ghar-ritrattazzjoni fejn "ic-citazzjoni ma tkunx giet innotifikata lill-parti telliefa, basta li din il-parti, ghad li ma tkunx giet innotifikata, ma tkunx dehret fis-smigh tal-kawza.".

Dan id-disposittiv jippostula zewg elementi, u cjoe, (a) li l-parti sokkombenti fil-gudizzju ma tkunx giet notifikata bl-att, u (b) li ghalkemm mhux notifikata ma tkunx ukoll dehret ghas-smigh tal-kawza.

Il-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili jipprovdi diversi metodi ta' notifika. Fl-ewwel lok is-subinciz (1) ghall-Artikolu 187, jiddixxiplina b'mod generali n-notifikazzjoni ta' l-atti jew skritturi fis-sens li jipprovdi kif din tista' ssir.

In-notifika ta' atti gudizzjarji tista' ssir b'zewg metodi: (a) direttament lill-persuna li tkun trid tigi notifikata u (b) indirettament billi tithalla kopja ta' l-att f'idejn wahda mill-persuniidentifikati mill-Ligi bhala li jkunu jistghu jircievu n-notifika ta' l-att.

Is-subinciz (3)ta' l-Artikolu 187 jahseb ghal mod kif ghandha ssir in-notifika bl-affissjoni fil-kaz li mir-riferta tal-Marixxal ikun jirrizulta li l-persuna li trid tigi notifikata, ghalkemm tinsab Malta, b'danakollu d-dhul fil-lok fejn hi tkun toqghod ma jkunx jista' jsir jew il-lok tad-dar taghha ma jkunx maghruf.

F'sitwazzjoni bhal din il-Qorti, ghalkemm fakoltativa ghaliha, tista' tordna li n-notifika ta' l-att issir:-

i. "billi titwahhal kopja ta' l-att fil-post, fil-belt jew fid-distrettfejn soltu jitwahhlu l-atti ufficcjali,"

u ii. "billi dik l-iskrittura jew att jinhargu fil-qosor fil-Gazzetta u f'gurnal ta' kuljum wiehed jew iktar minn wiehed skond kif il-qorti tiddeciedi".

Tajjeb li jigi hawn osservat illi una volta l-Qorti taderixxi mat-talba konducenti ghan-notifika ta' l-att bl-affissjoni, imbaghad, jinkombi li l-formalita` shiha tad-dispost tal-ligi msemmi tigi segwita u ezegwita. Dan hu di rigore, tant li jiddistingwi t-test tal-ligi fl-istat attwali taghha minn dak li kien precedentement qabel l-emendi ntrodotti ghall-Kodici bl-Att XXIV ta' l-1995. Fejn qabel kellek l-ghazla bil-fatt tal-preposizzjoni "jew" illum l-uzu tal-konguntiv "u" elimina l-alternattiva u rrenda tassattiv kemm it-twahhil ta' l-att fil-post indikat kif ukoll il-pubblikazzjoni ta' estratt ta' l-att.

Jekk qabel l-uzu tal-kelma "jew" kellha effett dizguntiv fis-sens liminnha seta' jitnissel li l-legislatur kien qieghed jipprospetta formalitajiet distinti, fil-qaghdaprezenti l-legislatur ried li biex in-notifika bl-affissjoni tista' titqies valida din ghandha tirrivesti l-formalita shiha u kompleta taghha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni