Referenza: 56/1993/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/04/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ELLIS SALVATORE ET NOE vs KONTROLLUR TAD-DWANA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATTI GUDIZZJALI, HTIEGA TA` ITTRA UFFICJALI JEW PROTEST QABEL LI TIPPRECEDI ATTI GUDIZZJARJI LI JIBDEW PROCEDIMENTI KONTRA L-GVERN ECC - GVERN, PROCEDURA GHALL-HLAS TA` KREDITI TA`
Fil-Qosor
Issa skond l-Art 460(1) tal-Kap. 12 ebda att gudizzjarju li bih jinbdew xi procedimenti ma jista jigi prezentat, u ebda procedimenti ma jistghu jittiehdu jew jinbdew kontra l-Gvern jew kontra xi awtorita` mwaqqfa bil-Kostituzzjoni jew kontra xi persuna li jkollha kariga pubblika fil-kwalita` ufficjali taghha, hlief wara illi jghaddu ghaxart ijiem minn notifika kontra l-Gvern jew dik l-awtorita` jew persuna kif intqal qabel, ta' ittra ufficjali jew ta' protest li fih il-pretensjoni jew it-talbatigi mfissra b'mod car.

Il-ligi tirrikjedi tassattivament il-prezentata ta' ittra ufficjali jew ta' protest. Mhux hekk biss pero' ghax l-istess dispost jissokta jghid illi r-Registratur ghandujirrifjuta li jircevi l-att gudizzjarju jew dokument iehor li jigi pprezentat fir-Registru kontra d-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu. Fuq dan l-ahhar punt tajjeb li jinghad illi kif akkolt fil-gurisprudenza anke f'kaz illi ir-Registratur ikun ippermetta l-prezentata tac-citazzjoni l-istess matistax tissana n-nullita imposta mil-ligi.

Fuq din il-materja koncernanti t-tifsira guridikatal-Art 460 hawn ezaminat tajjeb li jigi osservat ukoll illi dan l-artikolu jikkontempla l-kaz ta'proceduri illi jittiehdu jew jinbdew. Li jfisser illi dan l-istess artikolu ma jsibx applikabilita`fil-kaz li l-gvern, korp jew persuna li jkollha kariga pubblika jigu msejha in kawza.

Issa wiehed logikament jifhem illi l-iskop li l-ligi tinsisti b'tant rigur ghan-notifika b'ittra ufficjalijew protest huwa dak li l-parti taghti lill-Gvern, korp jew il-persuna b'kariga pubblika avviz tal-intendiment taghha li behsiebha tazzjonah biex dan minn naha tieghu jkollu opportunita` fi zmien prefiss ta' ghaxart ijiem joffri rimedju jew soluzzjoni ghal vertenza sorta bejniethom.

L-att gudizzjarju dettat mill-artikolu 460(1) ma huwiex necessitat fi proceduri ai termini ta' l-artikolu 466 tal-Kap. 12 ghall-kontestazzjoni ta` kreditu tal-Gvern gjaladarba tali azzjoni mhiex hlief il-konsegwenza legali u daqstant iehor logika tal-procediment specjali intentat, u gja mibdi, mill-Gvern.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni