Referenza: 209/2002

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/04/2003
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
GALEA DEBONO JOSEPH
Partijiet
IL-PULIZIJA vs AGIUS JOSEPH JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL, TALBA GHAR-REVOKA TAS-SENTENZA APPELLATA - APPELL, TALBA GHAR-RIFORMA TAS-SENTENZA APPELLATA - RIKORS TAL-APPELL, META TINTALAB IR-REVOKA TAS-SENTENZA APPELLATA FLOK IR-RIFORMA TAGHHA - RIKORS TAL-APPELL, NULLITA` TA`
Fil-Qosor
Il-Kodici Kriminali ma fih ebda dispozizzjonijiet ta' natura generali li jirregolaw certi eccezzjonijiert bhal ma hemm fil-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili; dak li l-Kodici Kriminali jaghmel hu li jirregola certi eccezzjonijiet b'mod specifiku.

Skond gurisprudenza kostanti, n-nuqqas ta' xi wiehed mir-rekwiziti li ghandu jkun fih rikors ta` l-appell msemmija fl-artikolu 419 (1)tal-Kodici Kriminali hi sollevabbli anki "ex officio" mill-Qorti essendo dik id-dispozizzjoni w dawk ir-rekwiziti ta' ordni pubbliku; isegwi li tali eccezzjoni tista' titqajjem anki mill-partijiet f'kull stadju tal-proceduri.

Minn ezami tal-gurisprudenza rigward in-nullita' tar-rikors ta' appell, il-Qorti ta' l-Appell Kriminali waslet ghas-segwenti konkluzzjonijiet :

(a) Bhala regola generali, l-artikolu 419 (1), cioe' li r-rikors ghandu jkun fih it-talba ghat-thassir jew ghat-tibdil tas-sentenza, giet "very strictly and rigidly interpreted".

(b) Ghalkemm il-ligi titkellem dwar talba ghat-thassir jew ghat-tibdil, fil-prassi tal-Qorti ta' l-Appell Kriminali dejjem gie accettat, fil-kazijiet li hekk jippermettu, li jkun hemm kemm talba ghat-thassir kif ukoll talba ghat-tibdil, purche' li din it-talba tkun subordinata ghall-ewwel wahda In fatti anki jekk jintalab bissit-tahsir, il-Qorti tista' flok thassar ghal kollox is-sentenza u konsegwentement tillibera lill-appellant jew issib hati lill-appellat - skond min ikun appella - tilqa' l-appell in parti u tbiddel is-sentenza, per ezempju limitatament ghall-piena inflitta fuq l-appellant. Mill-banda l-ohra, jekk is-sentenza appellata tkun in parti sabet hati lill-appellant u in parti lliberatu minn xi akkuzi jewimputazzjonijiet, gie dejjem ritenut li jekk flok talba ghat-tibdil issir talba ghat-thassir, ir-rikors ikun null.

(c) ir-"raison d'etre" ta' l-artikolu 419 (1)(a)(b)(c) huwa s-simplifikazzjoniu l-kjarezza u l-legislatur ried li r-rikors ta' appell ghandu jkun redatt b'tali mod li mill-ewwelipoggi kemm lill-Qorti kif ukoll lill-intimat fil-pozizzjoni li jkunu jafu ezatt x'inhuma l-fatti kollha essenzjali, minn x'hiex qed jilmenta l-appellant u x'inhu jitlob. Il-vot tal-ligi ma jkunx sodisfatt jekk dawn ikunu sparpaljati 'l hawn u 'l hinn b'mod li wiehed irid joqghod jistad ghalihom biex forsi jindividwahom.

Mhux necessarju li jigu uzati ezattament il-kliem "tahsir" jew "tibdil" fit-talba tar-rikors u hu sufficjenti jekk jigu uzati kliem bhal "tirrevoka" jew "tannulla" li jfissru l-istess bhal "thassar" jew "tahsir". In fatti fil-prassi tal-Qorti il-kliem "thassar", "tirrevoka" u "tannulla" huma uzati b'mod indiskriminat proprju ghax ifissru bazikament l-istess haga. Hekk ukoll il-kliem "tvarja" "tbiddel" u "tirriforma"

Huwa pacifiku fil-gurisprudenza nostranali fejn l-appellant ikun gie misjub hati ta' xi akkuzi u misjub mhux hati ta' ohrajn, ghandha tintalab ir-riforma tas-sentenza u mhux ir-revoka jew thassir taghha. Altriment ikun hemm in-nullita' tar-rikors ta' l-appell fuq il-bazi ta' karenza tar-rekwizit imsemmi fil-paragrafu (c) tas-subartikolu (1) tal-Artikolu 419 tal-Kap.9.

Gie ukoll ritenut li l-ahjar formola ritwali li ghandha tigisegwita f'kaz ta' talba ghal riforma, tibdil jew varjar tas-sentenza hija dik li fl-ewwel lok tintalab ir-riforma, tibdil jew varjazzjoni, umbaghad tintalab il-konferma tal-parti tas-sentenza li ma jkunx qed isir appell minnha w fit-tielet lok tintalab ir-revoka, thassir, tahsir, jew annullar tal-parti tas-sentenza li jkun qed issir appell minnha w fl-ahhar issir it-talba ghat-tibdil mehtieg bhalper ezempju li ma tinstabx htija ta' akkuza wahda jew aktar jew riduzzjoni fil-piena.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni