Reference: 496/1995/2

Judgement Details


Date
02/04/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
BRIFFA EMMANUEL vs BRIFFA VERONICA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZWIEG, BIZA` REVERENZJALI - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA NUQQAS TA` SETGHA INTELLETTWALI JEW TA` RIEDA BIZZEJJED BIEX JINHOLOQ KUNSENS - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA VJOLENZA MORALI, FIZIKA JEW BIZA`
Summary
Biex iz-zwieg jigi dikjarat null, mhux bizzejjed il-fatt li l-mara harget tqila qabel iz-zwieg u liminhabba f' hekk sar iz-zwieg, izda jrid jigi pruvat li z-zwieg ma kienx isir li kieku mhux ghat-tqala tal-mara.

Zwieg ghandu jigi dikjarat null meta jirrizulta li l-koppja kienet mohh ir-rih meta zzewget, u z-zwieg sar minhabba t-tqala li sabet ruhha l-mara.

Meta parti tkun qed taghtil-kunsens taghha ghaz-zwieg hi ghandha tgawdi grad ta' liberta` psikologika li tkun necessarja u sifficjenti li tassigura l-poteri bazici ta' l-ghazla.

Zwieg ikun null jekk fil-mument ta' l-ghoti tal-kunsens matrimonjali, esternament u b' att posittiv tal-volonta`, tkun qed teskludi xi element jew propjeta` essenzjali ghaz-zwieg, jew minn dik il-maturita' affettiva li hija presuppost ghalghazla libera dwar l-imsemmi oggett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info