Reference: 1411/1992/1

Judgement Details


Date
28/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BORG FRANCIS vs GAFFIERO CARMEN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SERVIGI, INTENZJONI TAL-PRESTANT LI JITHALLAS - SERVIGI, META JKUN DOVUT KUMPENS GHAL - SERVIGI, META JKUNU REZI LILL-GENITURI
Summary
In materja ta' pretensjoni ghal servigi rezi, il-gurisprudenza taghna irregistrat dan l-izvilupp;

Jezistu decizjonijiet li kienu jirritjenu li ebda kumpens ma hu dovut meta l-vinkolu tal-konsangwinita` huma stretti, meta min jippresta s-servigi ma jkunx sofra perditi materjali, imma jkun inkomoda ruhu personalment, meta ma jkunx hemm cirkostanzi li juru bic-car illi tant mill-parti ta' minjippresta s-servigi kemm ukoll minn dak li a favur tieghu huma prestati kien hemm l-intenzjoni ta' kumpens.

Gja pero` minn zmien antik gie ritenut illi minkejja li kumpens ghal servigi mhux dovut jekk ma jkunx gie miftiehem, jew jekk il-prestant ma kellux l-intenzjoni li jithallas, madanakollu l-prestazzjoni gratuwita ma tistax tigi prezunta, u l-animus donandi u r-rinunzja ghal retribuzzjoni m'ghandhomx jigu facilment akkolti - anki jekk is-servigi jigu prestati bi speranza ta' xi vantagg iehor, jekk dan ma jsehhx minhabba l-fatt mhux imputabbli lill-prestant.

L-indirizz l-aktarrecenti fuq is-suggett hu dak li s-servigi jigu prestati bi speranza ta' kumpens jekk ma jikkonkorrux cirkostanzi tali li jiggustifikaw konkludentement il-gratuwita` sija pure minhabba relazzjoni ta'parentela. Dan ghaliex il-gratuwita` u r-rinunzja ghall-kumpens ma ghandhomx jigu akkolti facilment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info