Reference: 994/1993/1

Judgement Details


Date
28/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BARBARA TARCISIO vs AZZOPARDI EMANUEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
INTERESS GURIDIKU, ATTUR F`KAWZA PETITORJA LI JBIEGH L-ART MERTU TAL-KAWZA - INTERESS GURIDIKU, ATTWALITA` TA` - INTERESS GURIDIKU, ELEMENTI TA` - INTERESS GURIDIKU, KONKRETEZZA TA` - INTERESS GURIDIKU, MA JISTAX IKUN MERAMENT IPOTETIKU - INTERESS GURIDIKU, MOTIV - INTERESS GURIDIKU, SPEJJEZ GUDIZZJARJI - INTERESS GURIDIKU, SUSSISTENZA MATUL IL-HAJJA TAL-AZZJONI
Summary
Ghalkemm il-motiv ta' l-interess mhux rikjest li jigi msemmi fic-citazzjoni, ghandu jirrizulta mill-provi jekk jigi ikkuntrastat.

Biex wiehed jipproponi domanda f'gudizzju, kif ukoll biex imantniha, hemm bzonn li jkollu interess fiha, jigifieri hemm bzonn illi d-domanda ggiblu rizultat utli jew vantaggjuz b'mod li jekk l-azzjoni ma twassalx biex tipproduci tali rizultat ghal min jipproponiha, dik l-azzjoni ma tistax tregi u jekk ir-rizultat, jew sentenza, ma jkunx jista' jigi uzufruwit, dik l-azzjoni ma tistax tigi protetta. L-interess irid dejjem ikun konkret u mhux ipotetiku.

L-attwalita` ta' l-interes ma ghandhiex tkun in rapport biss mal-bidu ta' l-azzjoni izda matul il-hajja kollha taghha in kwantu jekk l-interess jigi ezawrit u rez fix-xejn wiehed ma jistax ikompli jqisli l-interess baqa' attwali.

Attur f'kawza petitorja li jittrasferixxi lil terzi l-fond mertu tal-kawza pendente lite minghajr ma jaghmel ebda rizerva jitlef l-interess guridiku mehtieg biex jirnexxi fil-kawza.

L-ebda riferenza dwar is-sussistenza ta' l-interess ma tista', jew ghandha, tigi desunta mill-kwistjoni tal-kundanna ta' l-ispejjez tal-kawza. Dan ghaliex l-ispejjez huma biss accessorji ghall-meritu u allura dipendenti fuqu. L-interess irid jezisti fil-beneficcju derivatminn gudizzju favorevoli fuq il-meritu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info