Referenza: 1143/1994/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/03/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
AGIUS VINCENT PRO ET NOE vs BORG MARIO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ACTIO REI VINDICATORIA, EZERCIZZJU MINN KOMPROPRJETARJU - ECCEZZJONIJIET, INTEGRITA` TAL-GUDIZZJU - INTEGRITA` TAL-GUDIZZJU, BAZI TAL-ECCEZZJONI - INTEGRITA` TAL-GUDIZZJU, EFFETT TA` NUQQAS TA` - INTEGRITA` TAL-GUDIZZJU, NUQQAS JISTA` JIGI SANAT BIL-KJAMATA FIL-KAWZA TAT-TERZ INTERESSAT - KJAMATA FIL-KAWZA, INTERESS TAL-KJAMAT - MHUX NECESSARJAMENT BHALA KONVENUT - KJAMATA FIL-KAWZA, MEZZ SABIEX JIGI SANAT NUQQAS TA` INTEGRITA` TAL-GUDIZZJU - KJAMATA FIL-KAWZA, POSIZZJONI TAL-KJAMAT - KJAMATA FIL-KAWZA, SKOP TA` - LOKAZZJONI, AZZJONI GHAT-TERMINAZZJONI TRID ISSIR MILL-KOMPROPJETARJI KOLLHA
Fil-Qosor
Eccezzjoni dwar in-nuqqas ta` integrita tal-gudizzju. Eccezzjoni din ta' natura dilatorja u ghalhekk, kif hekk sar f'dan il-kaz, kellha titqajjem in limine litis.

Ir-ragjon d'essere ta' eccezzjoni ta' nuqqas ta' integrita tal-gudizzju tistrieh fuq tliet konsiderazzjonijiet principali: l-ewwelwahda hija li, ghall-ahjar gudizzju tal-Qorti, ghandhom jippartecipaw fih dawk kollha li huma interessati; it-tieni, sabiex tigi assigurata kemm jista' jkun l-effikacita` tal-gudizzju, in kwantu danjorbot biss lil dawk il-persuni li jkunu ppartecipaw fl-istess gudizzju; it-tielet, biex jigi rispettat il-principju ta' l-ekonomija tal-gudizzju sabiex ma jkunx hemm il-bzonn li l-istess procedura tigi ripetuta kontra l-persuni kollha interessati fid-diversi kawzi billi dawn ma jkunux hadu parti f'gudizzju wiehed u l-kreditur attur ikollu l-interess li d-debituri kollha jigu vinkolati biex ikun jista' jesegwixxi t-titolu tieghu kontra taghhom kollha.

Fil-kaz ta' lokazzjoni li trid tigi terminata, l-azzjoni hi precizament tendenti ghall-mutament ta' rapport jew stat guridiku wiehed, fejn il-litiskonsorju bejn dawk kollha li huma partecipi hu necessarju. In-nuqqas tal-partecipazzjonifil-kawza tal-komproprjetarji l-ohra, jew bhala atturi assocjati inkella bhala konvenuti jista' jigisostitwit bil-prova certa ta' l-adezjoni ta' dawk il-komproprjetarji ghad-domanda maghmula gudizzjarjament minn wiehed minnhom, izda mhux anqas minn daqshekk. Fuq l-istregwa ta' dan ir-ragjonament il-komproprjetarji kollha jridu jkunu kompartecipi fl-azzjoni kif proposta.

Minn naha l-ohra mhux mehtieg li l-komproprjetarji kollha jippartecipaw f'azzjoni rivendikatorja peress illi m'hemmx rapport guridiku bejn min jokkupa fond bla titolu u l-komproprjetarji l-ohra.

Il-ligi ma tikkomonax in-nullita` ta' l-atti minhabba n-nuqqas ta' tharrik ta' terz interessat. Kieku ma kienx hekkil-kaz ma kien ikun hemm qatt lok ghall-intervent fil-kawza "in statu et terminis" f'kull waqt taghha, anke fl-istadju ta' l-appell jew ghas-sejha fil-kawza ta' terza persuna.

L-interess li jillegittima l-kjamata in kawza ghandu jkun fl-ezitu tal-gudizzju, intiz dan l-interess mhux necessarjament fis-sens li l-kjamat in kawza jkun kundannat jew liberat, imma anki fis-sens li hu jkun jista'jsostni r-ragunijiet ta' l-attur jew tal-konvenut, jew tieghu stess differenti mit-tnejn, jew ghall-wiehed jew l-iehor, u jipprovoka decizjoni, fil-limiti ta' l-azzjoni, li tistabilixxi certi fatti udrittijiet favorevoli jew kuntrarji ghalih, bla ma jigi liberat jew kundannat.

Effettivamentoltre l-aspett ta' l-interess, il-kjamata in kawza trid anke tkun necessarja, f'dan il-kaz, ghall-integrazzjoni tal-gudizzju.

Hu proprju dan l-ahhar aspett ta' l-integrita` tal-gudizzju li jiddistingwi s-sejha fil-kawza u l-intervent fil-kawza.

Ghalhekk huwa possibbli li n-nuqqas ta`integrita` tal-gudizzju jigi rimedjat bis-sejha fil-kawza tat-terz interessat. Dan jista' wkoll isirfuq ordni tal-Qorti moghti ex ufficio.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni