Reference: 1271/1999/1

Judgement Details


Date
27/03/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
MINTOFF PERIT LAWRENCE ET vs SCHEMBRI MICHAEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, KWISTJONIJIET LI JISTGHU JIGU KONSIDERATI MILL-QORTI - ACTIO SPOLII, META L-ISPOLL IKUN KOMMESS MINN KOMPROPRJETARJU - ACTIO SPOLII, TISTA` TIGI ISTITWITA MINN KOMPROPRJETARJU WIEHED
Summary
Huwa ormai pacifiku fil-gurisprudenza li l-azzjoni ta' spoll tista' tigi ezercitata anki meta l-ispoljant ikollu l-komproprjeta` tal-haga li taghha l-ispoljat ikun sofra l-ispoll.

Il-principjuenuncjat fl-artikolu 493 tal-Kodici Civili li jipproibixxi kull komproprjetarju milli "jaghmel tibdil fil-haga in komun minghajr il-kunsens tal-komproprjetarji l-ohra, lanqas jekk jidhirlu li dak it-tibdil hu ta' gid ghal kulhadd."

Sabiex tirnexxi azzjoni possessorja mhux mehtieg li l-atturikun sofra privazzjoni totali tal-haga "imma bizzejjed li jkun hemm diminuzzjoni tal-pussess, tfixkil fid-drittijiet jew hsara lil min isofri l-ispoll."

Il-ftuh ta` bieb fil-partijiet komuni ta` blokk ta` appartamenti jammonta ghal spoll.

Illi f'azzjoni possessorja mhux kompitu tal-Qorti li tindaga jekk l-att, allegatament spoljattiv, kienx permess mil-ligi, f'azzjonijiet simili l-Qorti ghandha tezamina biss il-fatt tal-pussess jew tad-detenzjoni, u l-fatt tal-ispoll, zewg fatturili certament jirrizultaw f'dawn il-proceduri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info