Reference: 32/2001/1

Judgement Details


Date
27/03/2003
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
VELLA EMANUELA PRO ET NOE vs KUMMISSARJU TAL-ARTIJIET U AV. GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, INSINDAKABILITA` TA` L-ISKOP PUBBLIKU - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, TEHID TA` ART MQABBLA
Summary
Is-subartikolu (2) ta' l-Artikolu 21 jipprovdi li "Hadd ma jista' jitlob prova ohra ta' l-iskop pubbliku msemmi fis-subartikolu (1) ta' dan l-artikolu minbarra d-dikjarazzjoni tal-President ta' Malta".

Ghalkemm din id-disposizzjoni jista' jkollha ghan legittimu - ez. li ma jkunx hemm proliferazzjoni ta' kawzi meta si tratta tat-terminazzjoni ta' kirja ta' art tal-Gvern ghax tkun mehtiega ghal skop pubbliku kif inghad - il-mod assolut ta' kif din l-eccezzjoni hi koncepita jippekka kontra l-principju tal-proporzjonalita`. Infatti, permezz ta' din l-eccezzjoni l-Gvern jista' prattikamentjiehu lura raba' ghal kull skop immaginabbli taht il-paraventu tal-iskop pubbliku, u l-gabillott, biex jikkontesta b'xi possibilita` ta' success dik id-dikjarazzjoni a bazi ta' l-inesistenza ta' dak l-iskop pubbliku jkollu bilfors jirrikorri ghar-rimedju straordinarju ta' kawza kostituzzjonali flokjirrikorri ghal xi mezz ordinarju, bhalma hi kawza taht l-Art. 469A tal-Kap 12. Ghalhekk, is-subartikolu (2) ta' l-Artikolu 21 tal-Kap. 199 jilledi d-dritt tar-rikorrenti kif garantit bl-Artikolu 6(1) tal-Konvenzjoni Ewropea.

Huwa veru li l-Kap. 199 jitratta b'mod differenti r-relazzjoni litezisti bejn il-gabillott u l-Gvern u dik bejn il-gabillott u s-sid privat ta' l-art, fis-sens li fil-kaz ta' l-ewwel il-Gvern jista' jinvoka, bhala raguni ghat-terminazzjoni tal-kirja, li ghandu bzonn l-art "ghal skop pubbliku", mentri s-sid privat ma jistax jinvoka tali raguni ghat-terminazzjoni tal-kirja; u li meta l-Gvern hekk jinvoka l-iskop pubbliku m'ghandux ghalfejn jiehu lill-gabillott quddiem il-Bord dwar il-Kontroll tal-Kiri ta' Raba'. Izda gie ritenut (dejjem li jkun hemm rimedju ordinarju effettiv sabiex il-gabillott ikun jista' jikkontesta' l-esistenza o meno ta' l-iskop pubbliku vantat mill-Gvern) li din id-differenza fit-trattament hija wahda kemm oggettiva kif ukoll ragonevoli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info