Reference: 34/2002/1

Judgement Details


Date
27/03/2003
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
SPITERI PATRICK DR vs L-AVUKAT GENERALI W IL-KUMM.TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ARTIKOLU 581 TAL-KODICI KRIMINALI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, PROTEZZJONI MINN ARREST JEW DETENZJONI ARBITRARJA
Summary
Jekk ikun hemm fil-konfront ta' persuna suspett ragonevoli li hija kkommettiet reat - basta li dak ir-reat ikun reat li ghalih l-awtorita` ezekuttiva tista' tarresta, jigifieri jkun an arrestable offence taht il-ligi ordinarja - dik il-persuna tista' titressaq quddiem l-awtorita` gudizzjarja b'arrest anke jekk setghet forsi konvenjentement titressaq b'citazzjoni. Fi kliem iehor, ghall-finijiet tal-Artikoli 5(1)(c) tal-Konvenzjoni u 34(1)(f) tal-Kostituzzjoni huwa bizzejjed li s-"suspett ragonevoli" ikun marbut mal-kummissjoni ta' reat u ma hemmx ghalfejn li jkun ukoll marbut ma' xi biza' li jekk dak li jkun ma jitressaqx b'arrest huwa jista' eventwalment ma jidhirx quddiem l-awtorita` gudizzjarja.

Ghalhekk, galadarba persuna tkun arrestata fuq suspett ragonevoli li kkommettiet an arrestable offence, jekk il-Pulizija Ezekuttiva tkun tal-fehma li r-reat ipotizzat verament gie kommess minn dik il-persuna u jkollha provi bizzejjed sabiex tkun tista' takkuzaha entro t-tmienja u erbghin siegha aktar 'l fuq imsemmija, il-Pulizija Ezekuttiva tista' tressaqha b'arrest, u mhix obbligatali toqghod tikkonsidra affarijiet ohra, inkluz jekk hix "mehtiega" jew "necessarja" il-prezentata bl-arrest.

Huwa dritt ta' persuna li tingieb quddiem Qorti b'arrest li l-Qorti awtomatikamenttezamina l-legalita` tal-arrest li jkun twettaq mill-Pulizija Ezekuttiva. Nuqqas f'dan is-sens jikkostitwixxi lezjoni ta' l-Artikolu 5(3) tal-Konvenzjoni.

Galadarba l-arrest pendenti l-proceduri huwa biss gustifikat jekk ikun hemm ragunijiet validi skond il-ligi ghalih, persuna li tkun arrestata sia jekk ghax ma inghatatx bail u sia jekk tkun inghatat il-liberta` provvisorja izda tilfitha ghax kisret kundizzjoni (ta' konsegwenza serja) ta' dak il-bail ghadha dejjem id-dritt li tirrikorriquddiem l-awtorita` gudizzjarja biex b'mod spedit tigi sindakata l-legalita` tal-kontinwazzjoni ta'dak l-arrest.

Dan ma jfissirx li min jikser il-kundizzjonijiet tal-bail ghandu jerga' jinghata l-helsien mill-arrest; bhala regola il-fatt li dak li jkun ikun kiser kundizzjoni "ta' konsegwenzaserja" tkun konsiderazzjoni li tippeza gravement kontra l-ghoti tal-helsien mill-arrest mill-gdid,ghax dak li jkun ikun wera li huwa persuna inaffidabbli; u f'cirkostanzi simili wiehed jista' legittimament jargumenta u jikkonkludi li l-perikolu tal-harba, jew ta' intralc mar-retta amministrazzjonital-gustizzja, jew ta' perikoli ohra li jiggustifikaw l-arrest pendenti l-proceduri, ikun pro tantozdied. Pero` mhux inkoncepibbli sitwazzjoni, per ezempju, fejn wara li persuna tigi riarrestata taht l-Artikolu 579, il-prosekuzzjoni titlef l-interess kollu fil-kaz, b'mod li ma tibqax tipprosegwixxi l-kaz "with due diligence" u ghalhekk tigi nieqsa ghal kollox kwasiasi raguni ghaz-zamma ta' dik il-persuna taht arrest; jew altrimenti jigu nieqsa ghal kollox "[the] relevant and sufficient reasonsto justify his continued detention".

Il-mod assolut kif inhu redatt l-Artikolu 581 tal-Kodici Kriminali (essenzjalment jippovdi li l-arrestat ma jistax jerga' jigi moghti l-helsien mill-arrestfl-istess kawza meta jkun gie arrestat ghax ikun kiser xi kundizzjoni tal-bail) jivvjola d-dritt, garantit bl-Artikolu 5(4) tal-Konvenzjoni, ta' persuna li tkun giet riarrestata taht l-Artikolu 579 tal-Kodici Kriminali li taghmel proceduri biex il-legalita` tad-detenzjoni taghha tigi deciza malajrminn qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info