Reference: 1737/1999/1

Judgement Details


Date
11/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
JAMES OLIVER ET vs TESTA JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
SERVITU`, DISKONTINWA - SERVITU`, KIF JIGI AKKWISTAT DRITT TA` PASSAGG - SERVITU`, KONTINWA - SERVITU`, KREAZZJONI BID-DESTINAZZJONI TA` SID TA` ZEWG FONDI - SERVITU`, META TIGI KOSTITWITA MINN KOMPROPRJETARJU - SERVITU`, META TIGI KREATA A NON DOMINO
Summary
Persuna li ma tkunx is-sid tal-fond servjenti ma tistax tikkoncedi servitu` permezz ta` att pubbliku.

L-Art. 460 tal-Kodici Civili jipprovdi s-segwenti:

ls-servitu`, koncessa minn wiehedmis-sidien ta' fond mhux maqsum, ma titqiesx stabbilita fuq dak il-fond, hlief meta s-sidien l-ohrajikkonceduha wkoll, ilkoll flimkien jew kull wiehed ghalih.

Il-koncessjoni ta' servitu` b'kull titolu jkun li jkun, maghmula minn wiehed mis-sidien, tibqa' sospiza sakemm l-istess koncessjonissir mill-ohrajn kollha.

Izda, il-koncessjoni ta' servitu` maghmula minn wiehed mis-sidien, bla ma jkunu ndahlu s-sidien l-ohra, tobbliga mhux biss lil min ghamel dik il-koncessjoni izda wkolllis-successuri tieghu, mqar jekk partikolari, u lil dawk li l-jedd taghhom gej minnu, li ma jfixkluxl-ezercizzju tal-jedd hekk moghti.

Biex tinholoq servitù bid-destinazzjoni tas-sid ta' zewgfondi, izda, huwa mehtieg mhux biss illi s-servitù tkun wahda li tidher izda trid tkun ukoll kontinwa.

L-art. 469 tal-Kodici Civili jipprovdi li:

(1) Is-servitujiet kontinwi li ma jkunux jidhru, u s-servitujiet mhux kontinwi, ikunu jew ma jkunux jidhru, jistghu biss jigu stabbiliti b'sahha ta' titolu; huma ma jistghux jigu stabbiliti bil-preskrizzjoni jew bid-destinazzjoni ta' sid ta' zewg fondi.

B'danakollu, is-servitù ta' moghdija ghall-uzu ta' fond tista' tinkiseb bil-preskrizzjoni ta' tletin sena, jekk dan il-fond ma jkollux hrug iehor fuq it-triq pubblika; u kull servitù ohra li, fil-11 ta' Frar, 1870, kienet ga miksuba taht ligijiet ta' qabel, ma tistax tigi attakkata.

L-art. 455 tal-Kodici Civili jghid hekk:

(1) Is-servitujiet huma kontinwi jew mhux kontinwi, li jidhru jew li ma jidhrux.

(2) Is-servitujiet kontinwi huma dawk li l-ezercizzju taghhom huwa jew jista' jkun kontinwu minghajr ma jkun mehtieg fil-waqt il-fatt tal-bniedem: hekk huma l-akwedott, l-istillicidju, il-jedd ta' prospett, u ohrajn ta' din ix-xorta.

(3) Is-servitujiet mhux kontinwi huma dawk li ghall-ezercizzju taghhom hu mehtieg fil-waqt il-fatt tal-bniedem: hekk huma s-servitujiet ta' moghdija, ta' mili ta' ilma, u ohrajn bhalhom.

Mill-kliem stess tal-ligi johrog illi servitù ta' moghdija hija servitù mhux kontinwa, u ghalhekk tista' tinholoqbiss b'titolu; ma tistax tinholoq bid-destinazzjoni tas-sid ta' zewg fondi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info