Referenza: 699/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/02/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
CUTAJAR DOMINIC vs DEBONO JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KONVENJU, AZZJONI GHAD-DANNI META JKUN HEMM BEJGH LIL TERZI FIL-MORI TAL-KONVENJU - KONVENJU, BEJGH LIL TERZI FIL-MORI TAL-KONVENJU - KONVENJU, MHUX MEHTIEG LI L-KOMPRATUR JAGIXXI GHALL-EZEKUZZJONI TAL-KONVENJU META L-VENDITUR IKUN BIEGH LIL TERZI FIL-MORI TAL-KONVENJU - KONVENJU, RESTITUZZJONI TA` DEPOZITU AKKONT TAL-PREZZ
Fil-Qosor
Il-konvenut kien marbut b'konvenju li jbigh lill-attur u, waqt li kien ghadu hekk marbut, bigh lil terzi. Il-bejgh lil terzi kien ifisser illi l-konvenut ma kienx sejjer ibigh lill-attur; huwa veruilli, meta sar il-bejgh lil terzi, il-konvenju bejn l-attur u l-konvenut kien ghad fadallu zmien biex jaghlaq, u l-konvenut seta', fit-teorija, jerga' jixtri biex ibigh lill-attur bi prezz inqas minndak li bih bigh lil terzi. Fil-verità, izda, il-fatt li bigh lil terzi bi prezz oghla huwa xhieda bizzejjed illi l-konvenut ma kellux il-hsieb li jwettaq l-obbligazzjonijiet tieghu taht il-konvenju.

Ladarba, bl-ghemil tal-konvenut, il-bejgh lill-attur ma setax aktar isir, l-attur seta' bissifittex ir-rimedju alternattiv taht l-art. 1357(1) tal-Kodici Civili:

1357. (1) Il-weghda ta' bejgh ta' haga bi prezz determinat, jew bi prezz li ghandu jigi stabbilit minn persuna wahda jew izjed bhalma jinghad fl-artikoli ta' qabel dan, ma titqiesx bejgh; izda, jekk tigi accettata, iggib,f'dak li wieghed, l-obbligu li jaghmel il-bejgh, jew, jekk il-bejgh ma jkunx jista' izjed isir, l-obbligu li jhallas id-danni lill-accettant.

Fic-cirkostanzi, kien ikun ghalxejn ghall-attur lijsejjah lill-konvenut b'att gudizzjarju, kif irid l-art. 1357(2) tal-Kodici Civili, jew li jaghmel ic-citazzjoni msemmija f'dak is-sub-artikolu, jew li jistenna sakemm jaghlaq iz-zmien tal-konvenju.

Ir-rimedju ghar-rifuzjoni tad-depozitu u l-likwidazzjoni u hlas ta` danni huwa r-rimedju lijghodd ghall-kaz, u b'ebda mod ma jista' jinghad illi, ghax qieghed ifittex rimedju, l-attur irrinunzja ghall-jeddijiet tieghu.

Il-pretensjoni ghad-danni kienet bazata fuq konvenju li l-attur (kompratur) kien lehaq ghamel ma` terzi. Il-venditur issottometta li l-attur ma setax ibigh l-art ladarba ma kinitx ghadha saret tieghu, u l-konvenju ma kienx jaghtih is-setgha li jressaq lil haddiehor floku biex jixtri minghand il-konvenut stess.

Il-Qorti irriteniet li l-attur kellu aspettativa legittima illi kien sejjer jixtri l-art, ladarba l-konvenut intrabat li jbighhielu, u seta' jibda jahseb biex jaghmel qligh mill-art hekk kif issir tieghu.

Madankollu, il-qorti ma kienetx tal-fehma illi setghet toqghod fuq il-ftehim li l-attur ghamel ma' terzi biex ibighilhom l-art bi prezz oghla bhala l-kejl tad-danni, kemm ghax il-prezz stipulat f'dak il-konvenju ma kienx jorbot lill-konvenut, u kif ukoll ghax l-ahjar prova li tassew sar il-konvenju b'dak il-prezz ma ngibitx.

Il-Qorti illikwidat id-danni fuq il-bazi tal-kuntratt li bih il-konvenut biegh lil terzi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni