Reference: 23/2001/1

Judgement Details


Date
24/03/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
DEGUARA JOHN MARY vs AWTORITA TAL-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, APPELL MINN DECIZJONIJIET PARZJALI TA` - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, NE BIS IN IDEM
Summary
Id-decizjonijiet tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar ghandhom ikunu finali. Ghandu jkun hemm appell lill-Qorti ta' l-Appell kostitwita skond l-artikolu 41 (6) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili minn dawk id-decizjonijiet biss dwar punti ta' ligi decizi mill-Bord fid-decizjoni tieghu. Appell minn decizjoni parzjali tal-Bord jista' jigi pprezentat biss flimkien ma' appell mid-decizjoni finali tal-Bord.

Appell minn decizjoni preliminari li jigi intavolat qabel id-decizjoni finali huwa null. Il-Qorti ghandha l-obbligu li tqajjem hija stess marte proprio din l-eccezzjoni stante li tirrigwarda nullita' ta' att gudizzjarju.

Hawnhekk tqajjem il-punt li l-proceduri quddiem il-Bord kienu qed jiksru l-principju ta' ne bis in idem peress illi l-appellant kien diga` ghadda minn proceduri kriminali in konnessjoni mal-izvilupp in kwistjoni.

Il-Qorti irriteniet li l-artikolu 39 (9) tal-Kostituzzjoni ta' Malta (ne bis in idem), ma huwiex applikabbli ghall-procedurimibdija mill-Awtorita` ta' l-Ippjanar sabiex jinhareg l-Avviz ta' Waqfien u Twettiq kontra persunau l-proceduri li segwew l-istess att.

Dana ghaliex tali proceduri jsiru ai termini tal-Kap 356 quddiem Bord jew Awtorita` amministrattiva li tirregola kwistjonijiet ta' zvilupp, liema organi mahumiex Qorti fis-sens kif indikat fl-istess artikolu 39, u dan apparti li quddiem l-istess l-istessorgani nkluz il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar, ma jkun hemm ebda akkuzat ta' reat u fil-fatt l-istess Avviz ta' Waqfien u Twettiq ma jikkostitwiexxix akkuza izda sempliciment regolamentazzjoni ta' bini allegatament illegali tal-appellant. Fil-fatt il-veste tal-Bord ta' l-Appell ta' l-Ippjanar hija dik ta' tribunal amministrattiv b'kompetenza specjali ta' revizjoni ta' decizjonijiet amministrattivi, li qatt ma tista' tikkwalifika bhala akkuza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info