Reference: 34/2002/1

Judgement Details


Date
20/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
ATTARD & CO LIMITED vs M A SUPERMARKETS LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DEJN, ASSUNZJONI TA` - GARANZIJA, DISTINZJONI BEJN ASSUNZJONI TA` DEJN U - NOVAZZJONI, DISTINZJONI BEJN ASSUNZJONI TA` DEJN U
Summary
Skond il-ligi - ara artikolu 1233(1)(c) tal-Kodici Civili - il-garanzija, biex tkun valida, trid tirrizulta bil-miktub u dan taht piena ta' nullita'. Pero', l-assunzjoni tad-dejn da parti ta` terz hija figura guridika differenti minn dik tal-garanzija, ghaliex min jassumi dejn jaghmel hekk in via principali, b'differenza tal-garanti. L-assunzjoni tad-dejn hija anki diversa minn novazzjoni ghax matimplikax necessarjament il-helsien tad-debitur.

Dan il-kuncett ta' assunzjoni ta' dejn ta' haddiehor mhux mehtieg li jirrizulta minn kitba, u jista' jigi pruvat bil-mezzi kollha li tippermettil-ligi, pero', tali prova trid tkun cara, certa u konkludenti. Il-fatt li persuna, per ezempju, tofri biex thallas dejn ta' haddiehor, ma jfissirx li dik il-persuna assumiet dak id-dejn hi. Biex ikun hemm il-figura guridika ta' assunzjoni ta' dejn hemm bzonn li l-obbligazzjoni ta' hadd iehor jaghmilha tieghu min jassumiha. Il-fatt li wiehed ihallas xi flus akkont ta' dejn, la mhux tieghu, ma jfissirx li huwa assuma dak id-dejn.
Jehtieg li jkun hemm provi aktar cari qabel ma l-Qorti tikkonkludi li persuna individwali assumiet fuq isimha dejn ta' haddiehor. Mhux biss garanzija trid tirrizulta bil-miktub, izda l-firma tal-konvenut mhux bizzejjed biex hi tikkonkludi li assuma xi obbligazzjoni personalment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info