Reference: 1412/2001/1

Judgement Details


Date
20/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
PIZZUTO RAYMOND ET vs SCHEMBRI GIOVANNA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, FTEHIM LI JMUR KONTRA D-DISPOSIZZJONIJIET TAL-KAP. 158 TAL-LIGIJIET TA` MALTA - LOKAZZJONI, HLAS TA` KERA ZEJJED - LOKAZZJONI, REVIZJONI TAL-KERA TAHT IL-KAP. 158 TAL-LIGIJIET TA` MALTA
Summary
L-artikolu 5(3)(c) tal-Kap. 158 jiddisponi li meta l-kerrej ta' fond dekontrollat ikun cittadin ta'Malta u jkun jokkupa d-dar bhala r-residenza ordinarja tieghu:

"Il-kera li ghandu jithallastaht l-istess kirja wara d-data ta' l-ewwel tigdid tal-kirja li jsir bis-sahha ta' dan is-subartikolu jista' jizdied minn sid il-kera, meta jsir dak it-tigdid u wara t-tmiem ta' kull hmistax-il sena li tigi wara sakemm il-kirja tibqa' favur l-istess kerrej, b'daqstant mill-kera li kien jithallas minnufih qabel dak it-tigdid jew qabel ma jibda kull perijodu sussegwenti ta' hmistax-il sena, li jkunammont li ma jeccedix l-imsemmi kera, li jirraprezenta bi proporzjon ghal dak il-kera z-zieda fl-inflazzjoni mis-sena li l-kera li ghandu jizdied kien l-ahhar stabbilit."

Dan l-Artikolu huwa ta` ordni pubbliku. Ebda ftehim jew obbligazzjoni, anke jekk maghmul wara d-dhul fis-sehh tal-emendi,ma tista tmur kontra l-provediment tal-artikolu 5 tal-Kap.158. Dik l-obbligazzjoni, in kwantu tmur kontra l-artikolu 5, ghandha titqies nulla u bla effett, u l-fatt li l-inkwilin, ghal xi zmien, ikunaccetta l-awment fil-kera, ma jfissirx li dak li kien null sar validu. Dak li hu invalidu jew annullabbli jista' jsir validu jekk dak li jkun jirrinunzja ghad-dritt li taghtih il-ligi li jannulla l-att jew jekk jirratifika dak l-att, pero', dak li hu null, b'disposizzjoni espressa tal-ligi, jibqa' null u inefikaci.

Madanakollu il-Qorti qalet obiter illi l-inkwilin ma jkunx jista` jipprocedigudizzjarjament ghar-ripetizzjoni tal-kera zejda li jkun hallas.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info