Referenza: 543/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/03/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
E. GRECH CRISTAL BATH LTD vs PATINIOTT GREZZJU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KONVENJU, ELEMENTI TA` - KONVENJU, HTIEGA LI JSIR BIL-MITKUB - KUNTRATT, OGGETT DETERMINAT - LOKAZZJONI, PROMESSA TA` - TRANSAZZJONI, PROMESSA TA`
Fil-Qosor
L-artikolu 1233 (1) (a) tal-Kodici Civili jiddisponi li "il-ftehim ("any agreement" fit-test ingliz)li jkun fih weghda ta' trasferiment jew ta' akkwist, taht kull titolu li jkun, tal-propjeta' ta' beni immobbli jew ta' jedd iehor fuq dawk il-beni", ghandu, taht piena ta' nullita', isir b'att pubbliku jew b'kitba privata.

Il-ligi trid li kull weghda ghat-trasferiment ta' immobbli trid tkunbil-miktub. Weghda orali biex wiehed jersaq ghal dik it-tip ta' weghda mhix valida u enforzabbli ghaliex klieku tispicca bla effett li enfasi tal-ligi li tali weghda tkun trid tirrizulta bil-miktub.

Ir-rikjesta ghal kitba fl-artikolu 1233 mhix wahda ta' prova, izda hija mehtiega ghall-validita' tal-ftehim. Il-kitba mhix rikjesta "ad probationem tantum", izda "ad validitatem".

Ghalkemm hemm okkazjonijiet fejn weghda verbali tista' tkun vinkolanti, dan huwa hekk meta l-ligi ma tehtiegx li tali weghda tkun bil-miktub. Il-ligi trid li l-kuntratti ta' garanzija, transazzjoni jew kirita' immobbli ghal aktar minn sentejn, jkunu bil-kitba, izda ma tghid xejn dwar promessa biex jigu konkluzi dawn il-kuntratti, u, ghalhekk, il-Qrati taghha ddecidew li la darba l-ligi tinsisti fuq il-solennita' tal-kitba fil-kuntest biss tal-att finali, il-promessa tista' ssir bi kwalunkwe mezz.

F'kaz ta' trasferiment ta' immobbli, pero', il-ligi esigiet il-formalita' tal-kitba mhux biss ghall-att finali, imma wkoll ghall-weghda, u jekk il-ligi trid il-kitba ghall-weghda, ikun kontrasensu illogiku li tghid li l-weghda ghal weghda tista' ssir bil-fomm. Ghall-kuntratti l-ohra, il-ligi matipprovdi xejn dwar il-forma tal-promessa de contraendo, izda fil-kaz ta' bejgh ta' immobbli, ipprovdiet espressament li dik il-promess trid tkun bil-kitba, u din "taht piena ta' nullita'"; kull weghda bil-fomm tkun, allura, nulla. Fil-fatt, il-Qrati taghna iddecidew li l-estensjoni verbali ta' konvenju regolari huwa null u fin-nuqqas ta' estensjoni valida bil-kitba, il-konvenju jitqies skadut.

Hawnhekk, il-ftehim li sar bejn il-partijiet kien jimplika trasferiment tal-proprieta' ta' beni immobbli. Il-partijiet qablu li meta s-somma dovuta mill-konvenut, titla' ghal certu ammont (lima giex specifikat), flok isir il-hlas fi flus, il-konvenut jitrasferixxi lill-attur beni immobbli.Din m'hi xejn hlief promessa mill-konvenut li jittrasferixxi beni immobbli lill-attur ghas-saldu tad-debitu tieghu, u dik il-weghda ma tiswiex jekk ma ssirx biil-kitba. L-attur ma jistax jobbliga lill-konvenut jitrasferilu beni immobbli, ghax biex jaghmel dan irid isegwi l-procedura stabbilita' fl-artikolu 1357 tal-Kodici Civili, u, qabel xejn, irid ikollu weghda bil-miktub bid-dettalji li trid il-ligi.

Kull obbligazzjoni trid, ghall-validita' taghha, oggett, u l-oggett, skond l-artikolu983(1), irid ikun "haga determinata, ghall-inqas ghal dik li hija l-ispeci taghha". L-oggett tal-ftehim in kwistjoni ma giex determinat, u ma jistax jinghad li riferenza ghall-fond immobbli tista' tiqies determinazzjoni ghal dik li hija l-ispeci. Identifikazzjoni bi speci titqies valida meta jkunu hemm diversi oggetti jaqghu taht dik il-kategorija u, ghall-kreditur tal-obbligazzjoni, ikun immaterjali liema wahda jinghata (ez. "kartuna halib"), izda mhux meta ghall-kreditur taghmel differenza, liema oggett jinghata (ez. "karozza"). Deskrizzjoni tal-oggett tal-obbligazzjoni b'referenza ghall-generu (ez. "karozza"), taghmel l-obbligazzjoni bhala invalida ghax nieqsa minn specifikazzjoni dwar l-oggett, u l-oggett irid ikun determinata jew determinabbli (art. 983(2) Kodici Civili), biex l-obbligazzjoni tkun valida.

Biex weghda ta' bejgh tkun valida, jehtieg, fost affarijiet ohra, li l-ftehim jiddentifika l-oggett li kellu jigi stabbilit, u l-prezz jew konsiderazzjoni miftiehma jistghu jkunu determinati jew determinabbli skond il-ftehim; dawn l-elementi jridu johorgu mill-kitba tal-ftehim.

Biex weghda ta' bejgh tkun valida, il-partijiet iridu jkunu ftehmu fuq kollox, partikolarment l-oggett preciz tal-vendita', u ma jistghux ihallu l-ftehim fuq affarijiet importanti ghalwara. Ftehim, cioe', li jipprospetta diskussjonijiet u ftehim ulterjuri dwar partijiet importantifil-kuntratti, ma hu ftehim xejn.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni