Reference: 47/1976/1

Judgement Details


Date
20/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
MIFSUD PAUL ET NOE vs TOLEDO PHILIP ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DEPOZITU FIL-QORTI, ZBANK TA` - PRESKRIZZJONI, MINN META JIBDA JIDDEKORRI Z-ZMIEN - PRESKRIZZJONI, SOSPENSJONI FIL-KAZ TA` JEDDIJIET KONDIZZJONALI
Summary
L-artikolu 944(2) tal-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili jiddisponi illi:

"Izda, meta d-depozitu jkun sar mill-marixall jew minn ufficjal esekutur iehor illi f'idejh, fil-waqt ta' esekuzzjoni ta' mandat mahrug bis-sahha ta' sentenza jew ta' titolu esekuttiv iehor, id-debitur ikun qieghed is-somma msemmija fil-mandat, kollha jew bicca minnha, bil-kondizzjoni li din is-somma ghandha tigi ddepozitata, il-kreditur esekutant ikun jista' jizbanka, fuq talba tieghu bil-miktub jew bil-fomm, kemm-il darba d-debitur, fi zmien hmistax-il gurnata mill-esekuzzjoni tal-mandat, ma jgibx 'ilquddiem, b'citazzjoni, ir-ragunijiet tieghu li ghalihom dik is-somma m'ghandhiex, kollha jew biccaminnha, tigi zbankata mill-kreditur."

Dan l-artikolu, pero' ma jipprovdix ghac-cahda tat-talba attrici f'kaz li ma tigix dedotta fi zmien hmistax-il gurnata, izda li s-somma depositata tista' tigi zbankata mill-kreditur esekutant. Dan l-izbank il-kreditur ikun fid-dritt li jitolbu darba li l-kawza ma gietx intavolata fi zmien hmistax-il gurnata, pero', il-persuna milquta jibqaghlha xorta wahda d-dritt li tipprova tatakka l-hrug tal-Mandat esekuttiv relattiv u, jekk tirnexxi fl-azzjoni, li titlob ir-rifusjoni tal-flus depositati u zbankati.

L-artikolu 2149(e) jiddisponi li l-azzjonijiet tal-Gvern ta' Malta ghall-hlas ta' dazji u taxxi ohra, jaqghu bi preskrizzjoni bl-eghluq ta'sentejn, l-artikolu 2125(a) tal-istess Kodici Civili jiddisponi li l-prekrizzjoni hija sospiza kwantu ghall-jeddijiet kondizzjonali, u dan sakemm il-kondizzjoni ma ssehhx.

Kull terminu ta' preskrizzjoni, kif inhu risaput, jibda jiddekorri minn meta l-ammont ikun, fil-fatt, dovut, u cioe', mid-data tal-vjolazzjoni, Ii hu fatt oggettiv, u mhux minn meta l-kreditur isir jaf li l-ammont hu jewjista' jkun dovut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info