Reference: 2/1999/2

Judgement Details


Date
17/03/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CASSAR PAUL W ET vs TABONE VICTORIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, FUORI TERMINE - LOKAZZJONI, APPELL MILL-BORD TAL-KERA LI JSIR FUORI TERMINE - ZMIEN LEGALI, ORDNI PUBBLIKU
Summary
L-Artikolu 24 (2) tal-Kap 69 jiddisponi li:

"L-appell jingieb quddiem il-Qorti ta' l-Appell kif kostitwit skond is-subartikolu (6) ta' l-artikolu 41 tal-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili b'rikors, fi zmien sitt ijiem tax-xoghol mid-data li fiha d-decizjoni tal-Bord tkun inghatat".

L-osservanza tat-termini stabbiliti fil-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili u f'ligijiet ohra specjali li jirregolaw il-kondotta tal-proceduri quddiem il-Qrati u quddiem it-Tribunali huma ta' ordni pubbliku u ma jistghu jigu bl-ebda mod injorati u lanqas bil-kunsens tal-partijiet rinunzjati jew mibdula. Dawn it-termini jehtieg li jigu osservati u dan taht piena ta' irritwalita` unullita` tal-proceduri li ghandha, fejn tokkorri u fejn hekk jirrizultaw lilha, tigi wkoll sollevatamill-Qorti ex officio. In-nullita` tattakka l-att innifsu. Dak l-att il fil-procedura hu null ghandu jitqies daqs li kieku qatt ma kien intavolat quddiem il-Qorti li allura jehtiegilha tiskartah indipendentement mill-mod kif l-irregolarita` tkun giet migjuba a konoxxenza taghha.

Is-sottomissjoni illi t-terminu tal-appell minn sentenza tal-Bord li Jirregola l-Kera hu regolat bil-ligi ordinarja tal-procedura kif provvdut fis-subinciz 1 tal-artikolu 226 tal-Kap 12 u mhux f'dak li hemm provvdut fil-ligi specjali fl-artikolu 24 tal-Kap 69 hi spropozitu legali li ma jisthoqqilha l-ebda konsiderazzjoni. Spropozitu li joffendi l-intelligenza u li ma ghandux jigi tollerat anke jekk sar f'tentattiv disprat biex jigi salvat dak li bil-ligi ma jistax jigi sanat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info