Reference: 178/2000/1

Judgement Details


Date
17/03/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GALEA CHARLES DR NOE vs DI DONNA FRANCA PIA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, KUNCETT TA` RESIDENZA ORDINARJA - LOKAZZJONI, MEMBRI TAL-FAMILJA LI KIENU JGHIXU MAL-INKWILIN FIZ-ZMIEN TAL-MEWT TIEGHU - LOKAZZJONI, META L-INKWILIN JAGHMEL ZMIEN KONSIDEREVOLI F`DAR TA` L-ANZJANI QABEL MEWTU - LOKAZZJONI, PROVA TA` RESIDENZA - LOKAZZJONI, REGISTRU ELETTORALI BHALA PROVA TA` RESIDENZA
Summary
Fid-definizzjoni provduta fil-Kap. 69 "kerrej", fil-kaz ta' dar ta' abitazzjoni, meta ma jhallix warajh armla jew armel, tinkludi "dawk il-membri tal-familja tal-kerrej li jkunu joqoghdu mieghu fiz-zmien tal-mewt tieghu".

Il-ligi tirrikjedi zewg rekwiziti konkorrenti biex persuna titlob b'success il-protezzjoni tal-Kap 69; cjoe li wiehed ikun membru tal-familja tal-inkwilin u li jkun jabita mieghu meta jmut.

Il-legislatur ma riedx li jgawdi mill-beneficcju tal-ligi specjali lil persuni li, ghalkemm membri tal-familja, ma kienux joqoghdu mal-kerrej. Il-Qorti tkun tizbalja jekk tirrikorri ghall-interpretazzjoni estensiva ta' dak li kellu fi hsiebu l-legislatur izda ghandha taghti lill-kliem espress tal-ligi s-sinifikat naturali u ordinarju tieghu. Din wara kollox hi l-ewwelu l-iprem regola tal-interpretazzjoni.

Huwa indiskuss li bniedem jista' jkollu aktar minn residenza wahda. B'danakollu l-interess tutelat fl-Artikolu 2 tal-Kap 69 jibqa' dak li r-residenza trid tkun dik ordinarja ta' min jinvoka l-protezzjoni tal-ligi purke wkoll ikun "joqghod mal-kerrej fiz-zmien tal-mewt tieghu". Ir-residenza ordinarja ma jaghmluhiex il-mobbli jew effetti ohra personalili wiehed ikollu jew ihalli fil-post u lanqas li ghal fini tar-Registru Elettorali jkun registrat fuq dak il-post. Dan ghaliex ir-Registru Elettorali jikkostitwixxi biss prova li trid tigi verifikata, li tista' tkun korroborattiva, izda mhux necessarjament u dejjem konklussiva.

Hu ovvju lidak illi l-ligi riedet tfisser hu li hi ma kellhiex fi hsiebha membru tal-familja li ma jkunx joqghod f'dak il-fond, imma kienet qed tivvizwalizza wiehed li jkun joqghod fih, u mhux band'ohra, u l-ligi qablet li dan il-membru ghandu jkun joqghod mal-kerrej u attwalment fil-fond de quo. Fi kliem iehor, il-konvivenza mal-kerrej giet imsemmija mil-ligi mhux ut sic, imma biex tirrendi l-kuncett li l-membru tal-familja jkun qed jippartecipa fil-godiment lokatizju tal-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info