Reference: 2466/1996/1

Judgement Details


Date
28/02/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
VELLA MARTHESE vs VELLA GEORGE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DAR MATRIMONJALI, DIVIZJONI TA` - MANTENIMENT, IL-KONJUGI JGORRU RESPONSABILITAJIET INDAQS - SEPARAZZJONI PERSONALI, DIVIZJONI TAD-DAR MATRIMONJALI - SEPARAZZJONI PERSONALI, IL-QORTI TRID TARA L-EPISODJI SALJENTI TAL-HAJJA KONJUGALI U MHUX INCIDENTI MINURI - SEPARAZZJONI PERSONALI, INGURJA GRAVI - ADDEBITU TA` ADULTERJU - SEPARAZZJONI PERSONALI, INKOMPATIBILITA` TA` KARATTRU - SEPARAZZJONI PERSONALI, META D-DAR MATRIMONJALI TKUN FUQ ISEM TA` WIEHED MILL-MIZZEWGIN IZDA TKUN THALLSET MILL-IEHOR - SEPARAZZJONI PERSONALI, SEVIZI - XEHHA
Summary
Il-ligi tqieghed bhala motivi li jiggustifikaw l-azzjoni ghal separazzjoni personali l-episodji saljenti tal-hajja kkonjugali u mhux incidenti ta' importanza minuri.

L-ingurji gravi ma gewx specifikament dezinjati mid-duttrina, imma l-karattru generali taghhom gie dejjem imholli fis-sagacjau l-kuxjenza ta' l-Imhallef sabiex jivvalutahom. Allegazzjoni ta` adulterju tikkostitwixxi ingurjata' certa gravita` li tweggha l-qalb u tirrendi l-konvivenza komuni difficli.

Huwa assodat fil-gurisprudenza ta' dan il-Qrati illi meta wiehed mill-konjugi jakkuza, jallega, jew jaddebita relazzjonijiet extra- maritali, una volta imbaghad dawn ma jigux provati lanqas permezz ta' xi ndizji precizi u konkordanti, dan jikkostitwixxi ingurja gravi, li anke wahedha taghti lok ghas-separazzjoni.

Ghal dak li jirrigwarda theddid u vjolenzi l-ligi tikkontenta ruhha bil-persistenza f'certa mgieba hazina u mhux b'xi atti izolati waqt xi tilwima.

L-inkompatibilita` ta` karattru ma tikkostitwix motiv li jwassal ghas-separazzjoni personali, madanakollu tali inkompatibilita` trid tittiehed in konsiderazzjoni mill-Qorti fil-valutazzjoni tal-gravita` tal-kawzi li jiddeterminaw wahda mill-partijiet li titlob is-separazzjoni.

Ix-xehha tirrientra fost il-motiv ta' l-eccessi jew tas-sevizji.

Il-fatt li l-mara ma tahdimx ma jfissirx li din ma ghandhiex il-potenzjal li tahdem u tiggenera introjtu.

It-tibdil legislattiv filwaqt li rrikonoxxa l-avvanz tal-mara gab mieghu wkoll responsabilitajiet fuq il-mara mizzewga ferm aktar milli kellha qabel. Dawn ir-responsabilitajiet huma riflessi wkoll anke fejn jirrigwarda l-manteniment. Li jfisser li hi wkoll trid terfa' bhal zewgha r-responsabilita` ghal dak li jirrigwarda l-manteniment tal-familja.

Hawnhekkid-dar matrimonjali kienet inxtrat f'isem ir-ragel qabel iz-zwieg izda l-maggoranza tal-fondi gew zburzjati mill-mara u l-familjari taghha. Il-Qorti irriteniet li ma setghetx ma tqisx il-fatt illi l-akkwist ta' l-art sar anke fl-interess ta' l-attrici, li jidher li kienet hi li zborzat il-flus ghaliha. Huwa pacifiku fil-gurisprudenza taghna f'kazijiet konsimili illi "l-akkwist ta' immobbli fl-interess ta' haddiehor jiswa avvolja l-ftehim dwar dan l-akkwist bejn l-akkwirent u l-persuna l-ohra majkunx sar bil-miktub".

Skond il-Qrati taghna d-divizjoni ta' fond legalment hi possibbli billi, kif ragjonat, "la l-Qorti ghandha s-setgha li tkecci wiehed jew wahda mill-mizzewgin mid-dar konjugali kollha, hija legalment ghandha ukoll il-poter li tkecci minn parti maqsuma tad-dar".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info