Referenza: 392/1992/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/02/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ZAMMIT P.L. JOSEPH NOE vs PULIS LYDIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
IMGHAX, IMGHAX KOMPOST - OVERDRAFT FACILITIES, CALL IN - OVERDRAFT FACILITIES, KAPITALIZZAZZJONI TA` IMGHAX FUQ PERIJODI TA` INQAS MINN SENA - PRECEDENT GUDIZZJARJU, SINJIFIKAT TA`
Fil-Qosor
L-uzu kummercjali jippermetti li fil-kaz ta` ftuh ta` kont kurrent bank jista` jikkapitalizza l-imghaxijiet maturati minghajr ftehim precedenti u fuq perijodi li jkunu inqas minn dak ta` sena.

L-imghax ghandu jigi komputat b'din is-sistema sal-gurnata li jigi terminat il-kont kurrent jew ssiril-call in. Mal-kjuzura, l-imghax irid jigi kalkolat bis-sistema normali kif stabbilit fil-KodiciCivili.

Fiz-zmenijiet pjuttost recenti bdiet tigi ventilata l-veduta illi "l-kapitalizzazzjoni ma tistax issir aktar minn darba fis-sena, ghaliex l-uzu kummercjali ma jistax jidderoga ghar-regola fundamentali li teskludi l-anatocizmu, ghaliex altrimenti, il-kapitalizzazzjoni aktar frekwentitkun qeghda prattikament tikkonkretizza l-qliegh ta' interessi fuq interessi qabel ma dawn veramentjigu kapitalizzati skond il-ligi".

Issa l-Artikolu 1142 tal-Kodici Civili jiddisponi illi "l-imghaxijiet maghluqa jistghu jaghtu imghaxijiet ohra, sew bis-sahha tad-disposizzjonijiet ta' l-artikoli ta' qabel dan, minn dakinhar tat-talba gudizzjarja ghaldaqshekk jew bi ftehim li jsir wara li jaghlqu, basta, li f'kaz il-wiehed jew l-iehor, l-imghaxijiet ikollhom jinghataw ghal zmien ta' mhuxanqas minn sena";

L-uzu kummercjali in materja biddel dik il-parti ta' dan l-artikolu li tesigi talba gudizzjarja jew ftehim wara li jaghlqu l-interessi, fis-sens illi l-interessi generati minnkont kurrent bankarju jigu awtomatikament kapitalizzati annwalment minghajr il-bzonn ta' talba gudizzjarja jew ftehim li jintlahaq wara li taghlaq sena.

Sa recentement l-inklinazzjoni lejn veduta l-wahda jew l-ohra kienet, in subjecta materja, pjuttost fluwida. Jidher pero` minn decizjoni recensjuri tal-Qorti ta' l-Appell ("Bank of Valletta Ltd -vs- Anna's Trading Co. Ltd", 6 ta' Dicembru2002) illi l-posizzjoni giet firmata fis-sens illi din il-Qorti regghet irrivertiet ghall-posizzjoni li

fil-kuntratt tal-kont kurrenti l-interessi jimmaturaw ipso jure il ghaliex il-korrispondenti fil-kuntratt tal-kont kurrenti mhuwiex mutwanti, izda reciprokament mandatarji; kif ukoll li l-interessi jistghu jigu akkumulati fuq il-kapital wara zmien konvenut sabiex jikkostitwixxu kapitalgdid; kif ukoll li kull entrata tikkostitwixxi novazzjoni.

Ghalhekk "jista' jkun hemm kapitalizzazzjoni, anke minghajr konvenzjoni espressa (dejjem fil-materja tal-kuntratt tal-kont kurrenti) meta l-istess hija konsentita mill-uzi notorji u kostanti tal-kummerc ghall-perjodi ta' sitt xhur, tliet xhur , u anki mensili.";

Il-Qorti ghazlet li ssegwi din l-ahhar direttiva tal-principju stabbilit mill-Qorti ta' l-Appell, anke ghar-raguni illi kif jinsab evokat "il-principju illum hu lisentenza tal-Qrati Superjuri fuq punt ta' dritt ghandha per regola tigi segwita, ghalkemm ma hemm xejn obbligu preciz in propositu, pero` huwa wkoll stabbilit illi dan il-principju huwa car ghax diversament ikollok anarkija".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni