Reference: 744/1989/1

Judgement Details


Date
28/02/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SCIBERRAS ANTHONY ET vs MONTEBELLO ANTHONY PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, INTEMPESTIVITA` TAL-AZZJONI GHALL-HLAS DA PARTI TAL-APPALTATUR - APPALT, META L-APPALTANT IQABBAD APPALTATUR IEHOR
Summary
Hija intempestiva l-azzjoni ghall-hlas ta' appalt meta x-xoghol fuq dak l-appalt ma jkunx gie ezegwit sewwa jew ix-xoghol ma jkunx tlesta kollu.

Din l-eccezzjoni pero` ma tistax tigi sostenutajekk l-appaltant sua sponte jeleggi li jaghmel ix-xoghol rettifikatorju u ta' tkomplija permezz ta'terzi. Gjaladarba opta ghal din it-triq ma jistax imbghad jippretendi li jkompli jsostni l-eccezzjoni tieghu ta' l-intempestivita`. Dan in kwantu t-triq l-ohra maghzula minnu estingwiet l-istess eccezzjoni. Isib ghalhekk applikabilita` l-principju tad-dritt Ruman "electa una via non datur recursus ad alteram"

Ghal dak li hu kap ta' l-ispejjez, f'kaz fejn jirrizulta somma anqas minn dak domandat l-ispejjez gudizzjarji m`ghandhomx jigu intaxxati favur l-attur fuq dak ottjenut izda iridu jigu decizi fl-intier taghhom fil-konfront tad-debitur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info