Reference: 1907/1996/1

Judgement Details


Date
28/02/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
REGISTRATUR TAL-QRATI SUPERJURI vs BUGEJA FRANCES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, NATURA TAL-PROCEDURI - DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, ORDNI TAL-QORTI MA JISTGHAX JIGI INJORAT - DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, RATIO TA` L-ISTITUT - DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, TFIXKIL FL-EZEKUZZJONI TA` MANDAT
Summary
L-Istitut tar-Rispett lejn l-awtorita` tal-Qorti hu propju mahsub biex jissanzjona atti ta' disprezzbhal dawn. Fil-fatt hu ta' natura penali u jgorr mieghu sanzjonijiet u pieni. Kif jidher minn ezami ta' l-Artikolu 998 tal-Kapitolu 12, il-persuna li allegatament tikkommetti att ta' disprezz hi kunsidrata bhala li qeghda tigi akkuzata. Taghti wkoll is-setgha li din tista' tigi mgieghla tidher biex twiegeb ghall-akkuza.

Min jarbitra, ghalhekk, u jmur kontra dak espressament ordnat mill-Qorti jirrendi ruhu hati ta' disprezz.

Filwaqt li l-Qorti kellha d-dritt u l-obbligu li tassigura rispett lejn l-awtorita` taghha, specjalment fejn dan jimmanifesta ruhu f'dizobbedjenza ghad-digriet taghha, kienet din il-Qorti li fil-konfront taghha jkun allegatament intwera disprezz li kellha tkun l-arbitru biex tiddeciedi mhux biss jekk tali disprezz kienx jezisti jew le, mhux biss jekk kien jezisti, kemm kien munit bl-intenzjoni li tigi oltreggjata l-awtorita` tal-Qorti, imma wkoll il-gravita` ta' tali oltragg.

Hawnhekk il-konvenuta instabet hatja ta` disprezz peress illi waqqfet marixxall tal-Qorti milli jezegwixxi mandat ta` qbid. Il-Qorti irriteniet li l-iskuzanti li l-oggetti li kienu ser jigu maqbuda kienu jappartjenu lil haddiehor ghalkemm wiehed jista` jissimpatizzamaghha mhix legalment sostenibbli. Ufficjal tal-Qorti m'ghandux jigi ostakolat fil-qadi ta` dmirijietu specjalment meta l-ligi tipprovdi mekkanizmi sabiex jigu tutelati l-jeddijiet ta` terz li hwejgujigu maqbuda intorament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info