Reference: 1732/1996/1

Judgement Details


Date
28/02/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MUSCAT MARY vs MUSCAT ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SEPARAZZJONI PERSONALI, ADULTERJU - SEPARAZZJONI PERSONALI, ADULTERJU - MHUX SKUZAT B`NUQQAS TA` KOMPRENSJONI JEW INKOMPATIBILITA` - SEPARAZZJONI PERSONALI, IL-QORTI TRID TARA L-EPISODJI SALJENTI TAL-HAJJA KONJUGALI U MHUX INCIDENTI MINURI - SEPARAZZJONI PERSONALI, INGURJA GRAVI - SEPARAZZJONI PERSONALI, INKOMPATIBILITA` TA` KARATTRU - SEPARAZZJONI PERSONALI, SEVIZI - SEPARAZZJONI PERSONALI, SWAT
Summary
Il-ligi tqieghed bhala motivi li jiggustifikaw l-azzjoni l-episodji saljenti tal-hajja konjugali u mhux incidenti minuri.

Biex ikun hemm mohqrija jehtieg ikun hemm mhux xi att izolat ta' xi daqqa waqt xi tilwima imma l-persistenza f'certa mgieba hazina li turi li l-konjugi ma jisthux jkomplujghixu flimkien.

Jekk incident ta' swat ikun okkazjoni izolata ta' darba, xorta wahda dana majfissirx pero` li ma kienetx tirrizulta l-mohqrija u s-sevizzi meta dawn ikun abitwali jew almenu ripetuti tant illi jirrendu l-konvivenza impossibbli.

Certi fatti, kliem u modi ta' atteggjament jaghtu lok ukoll ghal mohqrija u sevizzi. Hija sevizja meta l-konvenut iqatta' s-santi ta' bintujew jcekken lil martu quddiem terzi. Lanqas ma huma tollerabbli mbaghad certi vie di fatto fuq martu. Dan fl-ebda grad, billi kif jinsab ritenut dawn "joffendu l-persuna li kontra taghha huma direti b'mod li jiggeneraw fiha dulur, ezacerbazzjoni u avversjoni profonda kontra l-konjugi li jkun hatitaghhom".

Fuq kollox, imbaghad, l-adulterju, konfessat minn dejjem gie meqjus bhala l-kawzali l-aktar gravi li ghaliha l-ligi tawtorizza s-separazzjoni personali.

Certament dan il-komportament ma jistax jigi skuzat bl-addebitu ta' l-inkompatibilita` tal-karattru. Dan il-motiv ma jistax jimmaskera l-fatt ta' l-adulterju u mgieba ta' indifferenza totali li tikkostitwixxi sevizja morali.

Anke jekk jigi koncess li kien hemm nuqqas ta' komprensjoni minn parti wahda fiz-zwieg,dan in-nuqqas ma huwa bl-ebda mod komparabbli mal-htija cara u lampanti ta' infedelta` manifesta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info