Referenza: 15/2001

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/03/2003
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID
Partijiet
THE REPUBLIC OF MALTA vs STEVEN JOHN CADDICK, PHILLIP WALKER, OMISSIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DROGA, ASSOCCJAZZJONI - DROGA, TRAFFIKAR TA` - GURI, KIF IRID ISIR L-INDIRIZZ FINALI TA` L-IMHALLEF - PROVA, APPREZZAMENT TAL-QORTI TAL-APPELL
Fil-Qosor
Indipendentement mill-mod maghzul mill-imhallef sabiex jaghmel l-indirizz finali lill-gurati, huwa jrid jassigura li d-difiza tigi spjegata lilhom b'mod xieraq. Il-mod kif dan isir mhux regolat b'regoli fissi. L-imhallef irid jispjega s-sustanza tad-difiza, dghajfa kemm hi dghajfa, hlief fejn l-akkuzat ma jkunx irnexxielu jiddisimpenja ruhu minn piz probatorju.

Filwaqt li kull akkuzat ghandu d-dritt li d-difiza tieghu, tkun xi tkun, tigi mqeghda quddiem il-gurija fedelment u akkuratament,dana ma jfissirx illi l-akkuzat huwa intitolat li din tigi recitata b'mod bland u minghajr kritika.Ebda akkuzat m'ghandu dritt jippretendi li l-imhallef jahbi mill-gurija dawk id-diffikultajiet u nuqqasijiet li jkunu apparenti fil-kaz tieghu. Evidentement, l-imhallef irid ikun imparzjali. Imma jekk is-sens komun u r-raguni juru li difiza partikolari hija mizghuda b'improbabilitajiet, inkonsistenzi u illogicitajiet, ma hemm l-ebda raguni ghalfejn l-imhallef ghandu jippriva lill-gurija mill-beneficcju tal-kapacitajiet logici u analitici tieghu.

L-imparzjalita` ma tfisser xejn iktar u xejn inqas milli li l-imhallef irid jesponi u janalizza l-kaz ghaz-zewg nahat b'mod xieraq. Il-gustizzja barra minn hekk tirrikjedi illi hu jassisti l-gurija sabiex tasal ghal konkluzjoni logika u ragunata fuq il-provi.

L-apprezzament tal-fatti huwa mholli lill-gurija u l-Qorti ta' l-Appell normalment ma tiddisturbax tali apprezzament, anki jekk forsi ma tkunx taqbel kompletament mieghu, jekkjirrizulta li l-gurija, adegwatament diretta mill-ewwel Qorti, lahqet il-verdett taghha b'mod legittimu u ragjonevoli. Fi kliem iehor, m'hijiex il-funzjoni tal-Qorti li tikkonsidera liema konkluzjonikienet ser tasal ghaliha hi li kieku kellha tevalwa l-provi prodotti in prim' istanza, izda li tarajekk fuq il-bazi tal-provi prodotti, il-gurija setghetx tilhaq tali verdett legittimament u ragjonevolment. Jekk il-verdett ikun regolari f'dan is-sens, il-Qorti ta' l-Appell ma tvarjahx.

Tahtil-ligi taghna, ir-reat ta' assoccazzjoni ma` terzi ghall-finijiet ta' traffikar ta' medicini perikoluzi jissussisti u huwa kompletat mill-mument li fih jigu kkumbinati jew miftehma l-mezzi, ikunu lijkunu, li bihom dawk il-persuni ghandhom jimxu. Mhux mehtieg illi l-persuni partecipanti fl-assocjazzjoni, jew uhud minnhom, jikkommettu xi atti ulterjuri intizi biex jitwettaq l-ghan komuni. Jekk minflok is-semplici ftehim kif premess ikun hemm bidu ta' ezekuzzjoni tar-reat intiz, jew tali reat jitwettaq, il-persuni involuti jistghu jigu akkuzati fuq il-bazi ta' l-assoccjazzjoni kif ukoll fuq il-bazi tar-reat attentat jew konsumat. Il-prova tar-reat konsumat mhux necessarjament tindika assoccjazzjoni precedenti, u dan ghaliex tnejn min-nies jew aktar jistghu kontemporaneament jiddeciedu li jittraffikaw fid-drogi minghajr ebda ftehim precedenti bejniethom.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni