Reference: 2261/1997/1

Judgement Details


Date
05/03/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ABELA EMMANUEL vs ABELA PAUL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA - ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA RATIONAE VALORIS - KOMPETENZA RATIONAE VALORIS - KOMPETENZA, DIPENDENTI FUQ L-ATT PROMOTUR TAL-KAWZA - ZGUMBRAMENT, AZZJONI EZERCITATA MINN KOMPROPRJETARJU - ZGUMBRAMENT, AZZJONI EZERCITATA MINN UZUFRUTTWARJU - ZGUMBRAMENT, KIF GHANDU JIGI DETERMINAT IL-VALUR LOKATIZJU TA` FOND - ZGUMBRAMENT, KOMPETENZA RATIONAE VALORIS - ZGUMBRAMENT, VALUR LOKATIZJU TA` FOND MHUX DIPENDENTI FUQ TRATTATIVI PERSEGWITI BLA PREGUDIZZJU
Summary
Il-kompetenza ma tigix radikata fl-astratt jew fuq l-aspettattiva ta' dak li talvolta seta' kien pretiz ghal futur izda mhux ukoll konkretizzat bi ftehim vinkolanti. Ma tezisti l-ebda gustifikazzjoniilli wiehed jibbaza eccezzjoni ta` inkompetenza rationae valoris f`kawza ta` zgumbrament fuq il-konsiderazzjoni tat-trattattivi, li jkunu saru bla pregudizzju, u li ma wasslu ghall-ebda negozju jew rabta guridika.

Hu l-att promotur kif intavolat, it-talbiet u l-premessi taghhom li jifformawil-parametri li fihom il-Qorti kellha tezercita l-gudizzju taghha, u li allura jiddeterminaw il-kompetenza taghha.

Ghalkemm talba ghall-izgumbrament ikollha bhala kawzali l-okkupazzjoni tal-fond minghajr titolu, u l-parti l-ohra tippretendi li ghandha dak it-titolu, l-Qorti jkollha tabilforstara l-valur lokatizju tal-fond kemm huwa.

Kull wiehed mill-komproprjetarji jista' jitlob l-izgumbrament ta' min ikun qieghed jokkupa l-fond minghajr titolu, anke minghajr il-kunsens u l-intervent tal-komproprjetarji l-ohra.

Uzufruttwarju ghandu certament id-dritt li jazzjona wahdu ghat-tehid lura tal-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info